svasdssvasds

ข่าวปลอม! คำสั่งจากศธ. ห้ามให้นักเรียนติด 0 ขอแค่ให้มาเรียนก็ได้เกรด 1

ข่าวปลอม! คำสั่งจากศธ. ห้ามให้นักเรียนติด 0 ขอแค่ให้มาเรียนก็ได้เกรด 1

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องคำสั่งจากศธ. ห้ามให้น.ร.ติด 0 ขอแค่ให้มาเรียนก็ได้เกรด 1 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบกับ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ว่า ผอ. อ้างคำสั่งจากศธ. ห้ามให้น.ร.ติด 0 ขอแค่ให้มาเรียนก็ได้เกรด 1 ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสอนซ่อมเสริมโดยมีเจตนากระตุ้นให้สถานศึกษากำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริมและดำเนินการวัดและประเมินผล กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ติด 0 ร มส.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งผู้เรียน ผู้สอน  เพื่อให้การเรียนดีขึ้น ลดปัญหาของผู้เรียนในการติด 0 ร มส. 

คำสั่งจากศธ. ห้ามให้นักเรียนติด 0 ขอแค่ให้มาเรียนก็ได้เกรด 1

การที่นักเรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียน ต้องมาจาก 2 ส่วน ได้แก่

  1. เวลาเรียน ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน เป็นการมุ่งหวังให้ผู้สอนมีเวลาในการพัฒนาผู้เรียน และเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
  2. คะแนนการประเมินระหว่างเรียนและคะแนนปลายปี/ปลายภาค ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น เป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต่อไป ซึ่งการกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค นั้นให้ความสำคัญของคะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค เช่น 60 : 40, 70: 30, 80 : 20 เป็นต้น 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.ops.moe.go.th หรือโทร. 02 281 9264

บทสรุปของเรื่องนี้

เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง การที่นักเรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียน ต้องมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ เวลาเรียน และคะแนนการประเมินระหว่างเรียนและคะแนนปลายปี/ปลายภาค โดยการส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลเพื่อต้องการให้โรงเรียนแก้ปัญหา ติด 0 ร มส. แบบเร่งแก้ไขให้จบในต่อปีนั้น

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related