svasdssvasds

ส่องธนาคาร ปล่อยสินเชื่อบ้านให้ผู้กู้ร่วมที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ เช็กเลย

ส่องธนาคาร ปล่อยสินเชื่อบ้านให้ผู้กู้ร่วมที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ เช็กเลย

ส่องธนาคาร ปล่อยสินเชื่อบ้าน คู่รัก LGBTQ ให้กู้ร่วมซื้อบ้านได้ เช็กเลยมีธนาคารไหนให้สินเชื่อได้บ้าง และรายละเอียดคู่รัก LGBTQ จะต้องทำอย่างไรถึงกู้ร่วมซื้อบ้านได้ ดูเลย

ต้อนรับเดือน Pride Month เป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนชาว LGBTQ ที่เรียกร้องสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงออกตัวตนที่หลากหลาย สำหรับประเทศไทย กลุ่ม LGBTQ ได้รับการยอมรับในวงสังคมมากขึ้น

ซึ่งคู่รัก LGBTQ ที่ใช้ชีวิตร่วมกันที่ผ่านมายังไม่มีสิทธิมากนักในการทำธุรกรรมร่วมกันๆต่าง แต่ในยุคที่สังคมเปิดกว้างมากขึ้น การจะร่วมซื้อบ้านสักหลัง ของคู่รัก LGBTQ เพื่อจะได้ดูแลกันไปยันแก่เฒ่า เริ่มมีช่องทางที่หลายธนาคารให้สินเชื่อให้กลุ่ม คู่รัก LGBTQ กู้ร่วมซื้อบ้านได้ 

ส่องธนาคาร ปล่อยสินเชื่อบ้านให้ผู้กู้ร่วมที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ เช็กเลย

 

"ธนาคารที่สามารถให้สินเชื่อบ้านระหว่างผู้กู้ร่วมที่เป็นเพศทางเลือก"

 

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดโอกาสให้คู่เพื่อนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถขอ "สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน" ร่วมกันได้แล้ว โดยคู่เพื่อนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถมาขอ "กู้ซื้อบ้าน" ร่วมกันเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรซึ่งธนาคารให้การสนับสนุน (หลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 30-65 ปี

– พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

– ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้ว ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

– ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ 50,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป

– ผู้กู้ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ทะเบียนบ้านที่อยู่ด้วยกัน, บัญชีเงินฝากที่เปิดร่วมกัน เป็นต้น

 

 

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เงื่อนไข

– เป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนโดยราคาซื้อขาย (หลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป

– อัตราดอกเบี้ยใช้ดอกเบี้ยปกติตามกลุ่มต่างๆ ตามประกาศของธนาคาร

– การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

2. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ปรับเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกรณีกู้ร่วมในการยื่นกู้สินเชื่อบ้าน คู่รักไม่จำกัดเพศ รวมทั้งกลุ่ม LGBTQ ที่ประสงค์จะขอสินเชื่อบ้านร่วมกันได้ โดยผู้ยื่นกู้จะต้องระบุในใบสมัครบริการสินเชื่อบ้านให้ชัดเจนว่าผู้กู้ร่วมมีความสัมพันธ์เป็น "คู่รัก" กับผู้กู้หลัก

คุณสมบัติ คือต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

รายได้ กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป

ผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน) และผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

ทั้งนี้ คู่ชีวิต LGBTQ ต้องเซ็นเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน โดยต้องมีคุณสมบัติและขอสินเชื่อได้สูงสุด 90-95% ของมูลค่าทรัพย์สินเช่นเดียวกับผู้ขอสินเชื่อกรณีอื่น ส่วนการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ธนาคาร

3. ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์พบว่าคู่ชีวิตที่เป็น LGBTQ สามารถขอกู้ร่วมได้ โดยต้องมีคุณสมบัติไม่ต่างจากผู้ขอกู้ร่วมกรณีอื่น ภายใต้เงื่อนไขขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าทรัพย์สิน อาทิ

คุณสมบัติผู้กู้

– อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้พิจารณาจากผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นเกณฑ์)

– มีอาชีพการงานที่มั่นคง

– มีรายได้แน่นอน และต้องสูงกว่าอัตราผ่อนชำระในแต่ละงวด ประมาณ 3 เท่า

เอกสารหลักฐานในการขอสินเชื่อ

– เอกสารส่วนตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส

– เอกสารทางการเงิน ได้แก่ ใบรับรองเงินเดือนหรือรายได้หลักฐานทางการค้า เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

– เอกสารหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และแบบแปลนการก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)

 

4. ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อที่ LGBTQ สามารถกู้ร่วมกันนั้นไม่ได้เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อ LGBTQ โดยเฉพาะ แต่เป็นสินเชื่อบ้านแบบเดียวกับที่เสนอแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้ร่วมตามปกติ ได้แก่ ผู้กู้ร่วมต้องมีสัญชาติไทย อายุซึ่งเมื่อรวมกับระยะเวลากู้แล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี

ด้านความสามารถในการชำระหนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เพียงพอต่อการชำระงวดหนี้ ตรวจสอบจากการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และด้านหลักประกันก็จะมีตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ เอกสารสิทธิ์ สัญญาจะซื้อจะขาย รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์ และมีการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดเพดานของวงเงินกู้

สำหรับการกู้ร่วมระหว่าง LGBTQ นั้น ทางธนาคารกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยจะต้องมีผู้กู้ร่วมฝ่ายหนึ่งซึ่งธนาคารประเมินว่าสามารถกู้บ้านหลังนี้ได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียว และผู้กู้ร่วมอีกคนที่เหลือก็ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระในฐานะผู้กู้ร่วมด้วย

5. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

เป็นอีกธนาคารหนึ่งที่เปิดโอกาสให้การกู้ร่วมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัด ดังนั้นจึงเป็นอีกธนาคารที่คู่รัก LGBTQ สามารถกู้บ้านร่วมกันได้ โดยธนาคารกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วมเอาไว้อย่างกว้าง ๆ คือจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ ขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท

นอกจากนั้นธนาคารก็จะตรวจสอบคุณสมบัติส่วนตัวของผู้กู้ร่วมแต่ละฝ่าย และความสามารถทางการเงิน รวมไปถึงหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อประเมินวงเงินกู้ที่เหมาะสม และอัตราดอกเบี้ยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามผู้กู้แต่ละราย ถ้าหากเป็นโครงการที่ทางธนาคารสนับสนุนอยู่ก็อาจจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโครงการทั่วไป

สินเชื่อบ้านที่ผู้กู้ร่วม LGBTQ สามารถใช้บริการได้ก็คือ สินเชื่อบ้านมอร์เกจ วัน ซึ่งความน่าสนใจของสินเชื่อตัวนี้คือ หลักการคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดชำระที่แตกต่างจากสินเชื่อของธนาคารอื่น ๆ โดยสินเชื่อบ้านมอร์เกจ วัน จะมีบัญชีซึ่งผู้กู้สามารถนำเงินรายได้ อาจจะเป็นเงินเดือน เงินหมุนเวียน หรือเงินอื่น ๆ เข้ามาฝากไว้ในบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจ วัน ในการคำนวณดอกเบี้ยจะนำยอดหนี้หักลดด้วยยอดเงินฝากในบัญชีแล้วจึงนำไปคำนวณดอกเบี้ย ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่คำนวณได้ลดลงตามยอดเงินฝาก

ส่องธนาคาร ปล่อยสินเชื่อบ้านให้ผู้กู้ร่วมที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ เช็กเลย

*อย่างไรก็ตามสำหรับการกู้บ้านคนเดียวเพียงลำพังของ กลุ่ม LGBTQ มีความสามารถที่จะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ไม่ต่างจากบุคคลทั่วไป แต่ปัญหาที่ทำให้ลูกค้าที่เป็นคู่รัก LGBTQ ไม่สามารถซื้อบ้านได้ก็คือข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในฐานะผู้กู้ร่วมกัน

 

ข้อมูลจาก : ddproperty

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด