svasdssvasds

"ก้าวไกล" เห็นด้วย "พักชำระหนี้" เกษตรกร แนะ 6 แนวทางแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืน

"ก้าวไกล" เห็นด้วย "พักชำระหนี้" เกษตรกร แนะ 6 แนวทางแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืน

"ก้าวไกล" เห็นด้วยมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรของรัฐบาล แต่พบยังมีช่องโหว่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมเสนอ 6 แนวทางแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืน

มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล

ที่อาคารรัฐสภา นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.และรองโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล ว่า จากที่รัฐบาลอนุมัติ งบประมาณประจำปีรวมทั้งสิ้น 12,096 ล้านบาท แบ่งเป็นพักชำระหนี้ 11,096 ล้านบาท พัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ของ ธ.ก.ส 1,000 ล้านบาท โดยมีข้อกำหนด ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีมูลหนี้รวมไม่เกิน 300,000 บาทนั้น 

พรรคก้าวไกล เห็นถึงความจำเป็นในการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรไม่ต่างกับรัฐบาลเช่นกัน และเห็นว่าการที่รัฐบาลรีบออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเรื่องดีที่ไม่ควรชักช้า

แต่พรรคก้าวไกล มีความกังวลกับมาตรกรดังกล่าวเพราะการพักหนี้ครั้งนี้ ช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรที่มีหนี้สินรวมกันของธกส. ไม่เกิน 3 แสนบาท ทำให้เกษตรกรเข้าร่วมได้เพียง 2.69 ล้านคนจาก 4.8 ล้านรายที่เป็นหนี้ ธกส. ซึ่งแปลว่าเกษตรกรอีกประมาณ ​40 เปอร์เซนต์ที่มีหนี้กับ ธกส. ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งๆที่อาจจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นหนี้เรื้อรัง และหนี้เสียที่สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ชองเกษตรกรไม่ต่างกัน หรือบางรายอาจมีความเสี่ยงมากกว่าด้วยซ้ำ

ก้าวไกลพบยังมีช่องโหว่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การพักชำระหนี้ให้เกษตรกรนั้น จะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพื่อจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ทำให้มีโอกาสในการชำระหนี้และมีเงินสำหรับลงทุนเพิ่มมากขึ้น แต่จากอดีตที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 10 ปีเรามีนโยบายพักชำระหนี้เกษตรกรมามากกว่า 13 โครงการ หากการพักหนี้สามารถแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรได้จริงเราคงสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้มาหลายปี โดยไม่เสียงบประมาณไปเปล่าๆ หลายแสนล้าน แต่หนี้ของเกษตรกรกลับเพิ่มมากขึ้นในอัตราเร่ง

การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามแนวทางของรัฐบาลสำหรับพรรคก้าวไกลมองว่า ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่มีข้อน่ากังวลและมีช่องโหว่ในหลายจุดที่เห็นว่าอาจจะทำให้งบประมาณกว่า 30,000 ล้านบาทที่จะใช้ตลอดระยะเวลาสามปี เมื่อสิ้นสุดโครงการอาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแบบยั่งยืน แต่เป็นการแก้ปัญหาแบบลูบหน้าปะจมูก

พรรคก้าวไกลจึงขอฝากคำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรไปยังรัฐบาลดังนี้

  1. เสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนตัวชี้วัดเป้าหมายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จากการเน้นนำรายได้ส่งเข้าคลัง มาเป็นการมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างหนี้ และการปรับลดปลดหนี้สินของเกษตรกรอย่างเป็นระบบและจริงจัง
  2. การชำระหนี้ของเกษตรกรนั้น จะต้องนำไปตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่ใช่การหักเพียงดอกเบี้ยแต่เงินต้นคงเดิมเช่นที่ผ่านมา ซึ่งในข้อนี้ก็อยู่ในมาตรการที่รัฐบาลได้ประกาศออกมา และถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ และ ธกส. ควรถือปฏิบัติต่อไป ไม่ใช่เฉพาะกับผู้เข้าร่วมโครงการนี้ และรัฐบาลควรให้สหกรณ์การเกษตรอื่นๆ ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพื่อความเป็นธรรมสำหรับเกษตรกรลูกหนี้
  3. รัฐบาลควรเสนอแนวทางเลือกในการปรับลดปลดหนี้ให้เกษตรกร โดยการลดอัตราดอกเบี้ยลง ขยายเวลาชำระคืนให้นานยิ่งขึ้น หรือมีมาตรการในการคืนดอกเบี้ยที่เกษตรกรชำระบางส่วน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรนำไปปรับปรุงโครงสร้างการผลิต
  4. สำหรับเกษตรกรที่มีหนี้สินสะสมมาก และมีความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้เสีย รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการปรับโครงสร้างหนี้ หรือการรับซื้อหนี้ของเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเปิดโอกาสให้เกษตรกรลูกหนี้ที่แม้สินทรัพย์กำลังถูกขายทอดตลาด หรือขายไปแล้วยังสามารถเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอเช่าใช้ทำประโยชน์ในพื้นที่ได้ หรือเช่าซื้อที่ดินกลับคืนมา
  5. รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเกษตรเป็นเพิ่มศักยภาพทางด้านการจัดการทางด้านการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกร โดยมีแนวทางและคำตอบที่ชัดเจนสำหรับเกษตรกรแต่ละราย เพื่อให้เข้าใจการบริหารจัดการหนี้อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินได้ทันที
  6. เพิ่มทางเลือกในแง่อาชีพ หรือแหล่งรายได้เสริมให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองและมีหนี้สินมากเกินกว่าจะชำระได้ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้สูงอายุ เช่น การเพาะกล้าไม้ หรือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และทางเลือกในการจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรผู้สูงอายุ เช่น เกษตรกรที่มีที่ดินแต่ไม่ได้ทำการเกษตรต่อไป ภาครัฐอาจเป็นคนกลางในการนำที่ดินมาให้เกษตรกรรุ่นใหม่เช่าใช้ประโยชน์ หรือลงทุนหรือเช่าเพื่อปลูกไม่ยืนต้นมูลค่าสูง ที่จะสามารถนำมาเป็นมูลค่าในการชำระหนี้สิน เงินออมสำหรับเกษตรกรในอนาคต

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นแนวทางของพรรคก้าวไกลในการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรแบบยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่านโยบายที่รัฐบาลออกมาแม้จะออกมาด้วยความหวังดีต่อเกษตรกร แต่ยังเป็นมาตรการที่ไม่เพียงพอ และไม่ยั่งยืน เพราะไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่สูงอายุที่มีหนี้สินสะสมมากกว่ารายได้หลายเท่าตัวซึ่งมีมากถึง 1.4 ล้านคน แปลว่าเมื่อพ้นระยะเวลาในการพักชำระหนี้ หนี้สินทั้งหมดก็จะกลับมาพอกพูนและกดดันเกษตรกรเหมือนเดิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related