svasdssvasds

แถลงการณ์ร่วม 7 องค์กรสื่อ แสดงจุดยืน ปมนักข่าวรับเงินจาก "บิ๊กโจ๊ก"

แถลงการณ์ร่วม 7 องค์กรสื่อ แสดงจุดยืน ปมนักข่าวรับเงินจาก "บิ๊กโจ๊ก"

7 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ออกแถลงการณ์ร่วม กรณีนักข่าวรับเงินบิ๊กโจ๊ก สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมแสดงจุดยืนต่อสาธารณะ สื่อมวลชนที่รับเงินจากแหล่งข่าวเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมวิชาชีพอย่างร้ายแรง

สืบเนื่องจากกรณีที่ "รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ" ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ามีการจ่ายเงินให้สื่อมวลชนเพื่อเป็นค่าข่าว และช่วยเหลือ เนื่องจากเห็นว่านักข่าวเงินเดือนน้อย ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวต่อสาธารณะออกไปอย่างแพร่หลายนั้น

7 องค์กรสื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
 • สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
 • สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
 • สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
 • สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
 • สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ได้ร่วมประชุมกันและขอแสดงจุดยืนต่อสาธารณะว่า สื่อมวลชนที่รับเงินจากแหล่งข่าวเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมวิชาชีพอย่างร้ายแรง ไม่สามารถยอมรับได้ 

 

แถลงการณ์ร่วม 7 องค์กรสื่อแสดงจุดยืนการรับเงินจากแหล่งข่าว

โดยที่ประชุม 7 องค์กรวิชาชีพ มีมติดังนี้

 1. เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความกระจ่างชัดในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)ซึ่งทำหน้าที่ดูแลเรื่องจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรสมาชิก องค์กรละ 2 คน (เป็นคนในวิชาชีพ 1 คน และบุคคลภายนอก 1 คน) รวมเป็น 6 คน และให้กรรมการทั้ง 6 คนสรรหาบุคคลภายนอกมาเป็นประธานคณะกรรมการอีก 1 คน รวมเป็น 7 คน 
 2. ขอให้องค์กรต้นสังกัดที่ถูกระบุว่ามีนักข่าวรับเงินตรวจสอบว่านักข่าวคนดังกล่าวรับจริงหรือไม่ และการดำเนินการขององค์กรต้นสังกัดแจ้งต่อสาธารณะให้ทราบ ส่วนบุคคลที่ไม่มีต้นสังกัด ทำตัวเป็นนักข่าวเพื่อส่งข่าวต่อไปยังสำนักข่าวอื่นๆ แต่ทำผิดจริยธรรมวิชาชีพนั้น 7 องค์กรสื่อขอเรียกร้องให้ทุกสำนักข่าว ไม่ซื้อข่าวจากบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
 3. กรณีที่มีนักข่าวมีส่วนพัวพันหรือไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) จะตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมวิชาชีพเช่นกัน  ส่วนความผิดตามกฎหมายนั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย 
 4. 7 องค์กรสื่อขอเรียกร้องให้บุคคลที่เป็นอดีตนักข่าว ทำหน้าที่ส่งข่าวต่อให้สำนักข่าวอื่นๆ  แสดงตัวตนให้ชัดเจนว่าการรับเงินดังกล่าวเป็นค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนในการทำข่าว เพราะถือเป็นอาชีพที่สามารถดำเนินการได้ ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน

แถลงการณ์ร่วม 7 องค์กรสื่อแสดงจุดยืนการรับเงินจากแหล่งข่าว