svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศ การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก สลาก L6 มีผลงวด 1 ต.ค.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก สลาก L6 มีผลงวด 1 ต.ค.นี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก หรือ สลาก L6 (Lottery 6: L6) มีผลตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้สลาก L6 จ่ายเงินรางวัลแบบผันแปรขึ้นอยู่กับจำนวนจำหน่าย เงินรางวัลจะ ลด-เพิ่ม ตามสัดส่วน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก หรือ สลาก L6 (Lottery 6: L6) รางวัลที่ 1 รับ 6 ล้านบาท มีผลตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) ลงวันที่ 17 กันยายน 2566 โดยกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก จำหน่ายเป็นแบบใบ และ/หรือแบบดิจิทัลหรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อาศัยอำนาจตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงออกประกาศให้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

สำนักงานสลากกำหนดราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) ในราคา 80 บาท สลาก 1 ชุดมี 1 ล้านฉบับจะมีเงื่อนไขเงินรางวัลในแต่ละชุด ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จำนวน 10,000 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

การขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) 

สลากแบบใบ

 • สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสินทุกสาขา โดยนำสลากใบที่ถูกรางวัลพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) 

สลากแบบดิจิทัล

 • ระบบจะตรวจสอบการถูกรางวัลให้อัตโนมัติ โดยผู้ซื้อสามารถเลือกรับเงินรางวัลโดยการโอนเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเข้า G-Wallet ของผู้ซื้อได้ภายในไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ สลากประเภท L6 จ่ายเงินรางวัลแบบผันแปร และไม่สมทบเงินรางวัล กล่าวคือ หากสลากถูกจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลจะลดลงตามสัดส่วน แต่ยังต้องอยู่ภายใต้สัดส่วน 60% ของยอดจำหน่ายในงวดนั้นๆ และหากในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล จะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

อ่านฉบับเต็มคลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related