svasdssvasds

รำลึก 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

รำลึก 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม "วันนวมินทรมหาราช" รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

รำลึก 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2566 รำลึกถึง "รัชกาลที่ 9" พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ปีนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเเพื่อถวายพระราชกุศล และเป็นการเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยมายาวนาน

 

โดยกิจกรรมแรกรัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 189 รูป เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ ท้องสนามหลวง

ด้านเว็บไซต์ thaigov.go.th ประชาสัมพันธ์โดย นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ​ พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ครบ 7 ปี กระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด ได้ดำเนินโครงการ “น้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช : พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 12 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566  

2. กิจกรรม “รักพ่อพอเพียง เพื่อพระราชบิดาแห่งพลังงานไทย” ทั่วประเทศ โดยภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย  การประกวดคลิปด้านการพัฒนาพลังงานของประเทศจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  การเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านพลังงานในหน่วยงานของกระทรวงพลังงานทั่วประเทศ

3.โครงการ “กรุงเทพปลอดภัยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” โดยจะมีโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังานแสงอาทิตย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แสงสว่างไม่เพียงพอในยามค่ำคืนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน

4.โครงการ “ไฟฟ้าเพื่อเกษตรกร” โดยจะจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 3 ครัวเรือนต่อหนึ่งเครื่อง สำหรับแบบรถเข็นและไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือนต่อหนึ่งเครื่อง สำหรับแบบลากจูง และโครงการ “ไฟฟ้าชุมชน” โดยจะสนับสนุนการจัดสร้างสถานที่ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า
                 
5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “น้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ   วันนวมินทรมหาราช : พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” นำเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริอันเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ได้แก่ พลังน้ำ พลังชีวภาพ พลังงานทดแทน และเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จากโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนสีเขียว จำนวน 60 โรงเรียน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สยามเคป เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2566

6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  โดยมีการตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล การปลูกป่า การปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ การจัดพิธีวางพวงมาลาแสะถวายบังคม การจุดเทียนชัยน้อมรำลึก 

7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Open House สำหรับเยาวชนและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำในเขื่อน กฟผ. ทุกเดือน

8. กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการภาพวาดพระราชกรณียกิจ ร.9 และนิทรรศการ ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ผลงานจากเยาวชนที่ชนะการประกวด ภาพวาดจากการประกวด โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ และผลงานจากการประกวดศิลปกรรม ปตท. ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2566
                 
และ 9. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงในหลวง ร.9 และสืบสานพระราชกรณียกิจ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช นำเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริ อาทิ โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84  ตำบล วิถีพอเพียง โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ การประกวดศิลปกรรม ปตท. และการพัฒนาธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ ดังนี้ นิทรรศการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติวันนวมินทรมหาราช  “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” PTT Art Gallery @ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม 2566 และงานมหกรรมเครือข่ายชุมชนวิถีพอเพียง 4 ภาค สืบสานปณิธานพ่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดกิจกรรมใน 4 ภูมิภาค ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566  (ภาคกลาง ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก, ภาคใต้ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร, ภาคเหนือ ต. นาพน  อ.วังชิ้น จ.แพร่  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์)

"นอกจากกิจกรรมดังข้างต้นแล้ว รัฐบาลโดยส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงทุกภาคส่วนได้ร่วมจัดกิจกรรมอีกมากมาย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 นี้" นางรัดเกล้า กล่าว

related