svasdssvasds

ครม. เคาะเพิ่มวันหยุดสงกรานต์ เพิ่ม 12 เม.ย. กระตุ้นเที่ยวสงกรานต์ 2567

ครม. เคาะเพิ่มวันหยุดสงกรานต์ เพิ่ม 12 เม.ย. กระตุ้นเที่ยวสงกรานต์ 2567

ครม. อนุมัติให้วันที่ 12 เม.ย.67 เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์นานถึง 5 วัน ระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย.นี้

วันหยุดเพิ่ม สงกราน 2567

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2567 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้

  1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2567
  2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว (ตามข้อ 1) ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยราชการนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน
  3. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะทำให้การจราจรเกิดความหนาแน่นและติดขัด

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงเห็นควรกำนหดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2567 เพิ่มเติม จำนวน 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์ “World Songkran Festival : ประเพณีสงกรานต์ไทยหมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก” ฉลองได้ขึ้นทะเบียน หลังยูเนสโกประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งจะดำเนินงานผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 - 21 เมษายน 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

related