svasdssvasds

เปิดโปรไฟล์ 3 ว่าที่แคนดิเดต ชิงเก้าอี้นายกฯ อบจ.เชียงใหม่

เปิดโปรไฟล์ 3 ว่าที่แคนดิเดต ชิงเก้าอี้นายกฯ อบจ.เชียงใหม่

เปิดโปรไฟล์ 3 ว่าที่แคนดิเดต รายชื่อบุคคลที่พรรคจะส่งลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่

อย่างที่ทราบกันดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. มีรายได้หลักมาจากท้องถิ่นในรูปแบบภาษี เช่น น้ำมัน โรงแรม ร้านค้า ที่ดิน การจำหน่ายสุรา ฯลฯ และภาษีที่ส่วนกลางจัดเก็บ แล้วส่งมาให้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ฯลฯ

จึงไม่น่าแปลกในที่ในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา พรรคการเมืองใหญ่จะส่งคน ลงสมัครในนามของพรรค ซึ่งผู้สมัครอาจจะเป็นคนที่ยังสังกัดพรรค และไม่อยากลงเล่นการเมืองสนามใหญ่ หรือสมาชิกพรรคที่ยังมีเพาเวอร์ และต้องการเป็นฐานเสียงหลักให้กับพรรค ในการเลือกตั้งสนามใหญ่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ทั่วประเทศ จะดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี และหมดวาระลงในช่วงปลายปี วันที่ 20 ธ.ค. 2567 

และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่  76 จังหวัด ภายใน 45 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด  หมายความว่าจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สมาชิก อบจ.ใหม่ ไม่เกินวันที่ 3 ก.พ. 2568

สถานการณ์การเมืองในเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากผู้คนอีกครั้ง เมื่อทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับไปกราบอัฐิบรรพบุรุษตระกูลชินวัตร เป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปี

ล่าสุดวันนี้ 18 มี.ค. 2567 พรรคก้าวไกล เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่พรรคจะส่งลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ คือนายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และกรรมาธิการวิสามัญพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โดยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้พันธุ์อาจผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ 

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 

เปิดประวัติพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่

นายพันธุ์อาจ เป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิด จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปริญญาเอกจาก Aalborg University เดนมาร์ก ก็ทำงานคลุกคลีในแวดวงนวัตกรรมมาโดยตลอด

ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พันธุ์อาจพยายามผลักดันแนวคิด ‘Innovation Thailand’ ผ่าน ‘Innovation for Crafted Living’ หรือนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น โดยแบ่งเป็น 7 หมวด คือ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดี นวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย คนพิการ หรือผู้ที่ด้อยโอกาส นวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมที่เชื่อมโยงผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกัน นวัตกรรมเพื่อชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย นวัตกรรมที่สร้างโอกาสและอาชีพใหม่ ๆ ที่เลี้ยงตัวเองได้ และนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว ดนตรี และสันทนาการ

เปิดประวัติพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่

พร้อมทั้งผลักดันให้ NIA มีบทบาทสำคัญในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม โดย NIA ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 1 จากผลการสำรวจ 2022-2023 Thailand's Most Admired Company ในกลุ่ม “องค์การมหาชน” (นวัตกรรม + เทคโนโลยี) ที่ได้รับความเชื่อมั่น การจดจำ และการยอมรับสูงสุดในเชิงภาพลักษณ์ รวมถึงความพึงพอใจในการให้บริการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม

หลังดำรงตำแหน่งสองสมัยและหมดวาระจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในปี 2566 นายพันธุ์อาจหันมาทำงานด้านการส่งเสริมสตาร์ทอัปในไทย และตัดสินใจลงสู่สนามเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่ ไม่ใช่เพราะเป็นจังหวัดบ้านเกิดและเมืองที่เขากับครอบครัวใช้ชีวิตอยู่เท่านั้น

แต่เพราะเล็งเห็นว่าการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาเมือง คือคำตอบของการบริหารท้องถิ่นยุคใหม่ เขามีเป้าหมายจะสร้างเชียงใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยศักยภาพด้านงานคราฟต์และไลฟ์สไตล์ที่เป็นต้นทุนดั้งเดิมของเชียงใหม่ โดยไม่ได้ทำเพียงเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยว แต่เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนเชียงใหม่ไปพร้อมๆ กัน 

ประวัติ-ผลงาน พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

 • อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประวัติการศึกษา

 • 2549 ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม Aalborg University, Denmark
 • 2540 ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) University of Sussex, UK
 • 2539 ประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์การเมืองนวัตกรรม, Linköping University, Sweden
 • 2538 ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2534 จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โนวิสเคปคอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศและพัฒนานักนโยบาย สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ
 • ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนพัฒนานวัตกรรม (ต่อมายกระดับเป็นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
 • กรรมการและเลขานุการการจัดตั้งฝ่ายวิจัยนโยบาย (ต่อมายกระดับเป็นสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน.)
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา การจัดทำแผนที่นำทางวิจัยและนวัตกรรมระยะยาว บมจ.มิตรผล
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา การทำนวัตกรรมบริการในธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • ที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสับปะรดไทย สถาบันอาหาร
 • ที่ปรึกษานโยบายระบบนวัตกรรมแห่งชาติของไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประสบการณ์-ผลงาน

 • กรรมการกิติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ
 • คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
 • คณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการภาวะวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภัยแล้ง และเศรษฐกิจ
 • คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

รางวัลที่ได้รับ

- รางวัล Rising Star ในงานสัมมนานานาชาตินวัตกรรมภาครัฐ Innovation Labs World 2018 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

ด้าน น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ อดีต สส.เชียงใหม่ ซึ่งลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย และได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา โดยเสนอตัวลงสมัคร นายก อบจ. ในนามพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ "กรรมกรข่าว คุยนอกจอ" ว่า เพิ่งทราบจากข่าวเรื่องผลการคัดเลือกผู้สมัคร นายก อบจ. ของพรรคก้าวไกล ส่วนตัวตนไม่เป็นไร เคารพการตัดสินใจของพรรค เพราะเมื่อเราเข้าร่วมกระบวนการคัดสรรของพรรค เมื่อเราไม่ผ่าน เราต้องเคารพในการตัดสินใจ

กับคำถามที่ว่าอนาคตทางการเมืองต่อไปจะเป็นอย่างไร น.ส.ทัศนีย์ กล่าวว่า ตนจะทำตัวเองให้มีศักยภาพที่สุด เสนอนโยบายให้พี่น้องประชาชนในอนาคต ตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อม ถ้าพร้อมในทุกๆ ด้าน ก็จะเสนอตนเองลงในกลุ่มการเมืองเก่าของคุณอา

น.ส.ทัศนีย์ กล่าวต่อว่า ซึ่งการเมืองท้องถิ่นนั้นต้องยึดโยงกับประชาชนให้ได้มากก่อน เพราะเราต้องแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยตรง แก้ปัญหาให้ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตนต้องทำความพร้อมของตนให้พร้อม 100% ในทุกๆ ด้าน เพราะการที่เราเสนอตนเองให้กับพี่น้องประชาชน เราจะไม่สามารถทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวังได้ เพราะทุกอย่างที่พูดแล้วต้องทำให้ได้

น.ส.ทัศนีย์ กล่าวต่อว่า โดยต้องลงพื้นที่ ฟังปัญหาพี่น้องประชาชน เพื่อเสนอเป็นนโยบาย ถ้ามีความพร้อม 100% จนถึงเดือน ก.พ.ปีหน้า ซึ่งยังอีกนาน แต่ ณ วันนี้ จะลงพื้นที่รับฟังประชาชน

ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2546 –2554 นายกเทศมนตรี ต.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • ปี 2554 และ 2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เขต 1 จ.เชียงใหม่
 • ปี 2566 ลาออกจากพรรคเพื่อไทย และย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกล
 • พิชัย เลิศพงศ์อดิศร

สำหรับเจ้าของตำแหน่ง นายก อบจ.เชียงใหม่คนปัจจุบันอย่างพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ "สว.ก๊อง" อดีตสมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคมในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 10 ประธานสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ ยูไนเต็ด

ประวัติการศึกษา พิชัย เลิศพงศ์อดิศร

 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ที่ปรึกษากฎหมายนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ปี 2564 ประธานสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ ยูไนเต็ด
 • ปี 2551 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่
 • ปี 2563 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของพรรคเพื่อไทย (คะแนน 421,679)
related