svasdssvasds

“นิด้าโพล” เผย ปชช.หนุนกัญชากลับเป็นยาเสพติด และไม่ควรจ่ายชดเชยให้คนปลูก

“นิด้าโพล” เผย ปชช.หนุนกัญชากลับเป็นยาเสพติด และไม่ควรจ่ายชดเชยให้คนปลูก

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ ประชาชนมองกัญชาเป็นยาเสพติดแต่ก็มีประโยชน์ทางการแพทย์ หนุนนำกลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง แต่รัฐไม่ต้องจ่ายชดเชยคนปลูก

SHORT CUT

 • นิด้าโพล เผยผลการสำรวจประชาชน เรื่อง “กัญชาเป็นยาเสพติด?” เกี่ยวกับการนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดของรัฐบาล
 • ความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ มองว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแต่ก็มีประโยชน์
 • พร้อมมองว่ารัฐบาลไม่ควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใดเลยทั้งผู้ปลูก หรือผู้ประกอบการ

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ ประชาชนมองกัญชาเป็นยาเสพติดแต่ก็มีประโยชน์ทางการแพทย์ หนุนนำกลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง แต่รัฐไม่ต้องจ่ายชดเชยคนปลูก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “กัญชาเป็นยาเสพติด?” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดของรัฐบาล

การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกัญชาเป็นยาเสพติด

 • ร้อยละ 53.74 ระบุว่า เป็นยาเสพติดแต่ก็มีประโยชน์
 • รองลงมา ร้อยละ 33.59 ระบุว่า เป็นยาเสพติดและไม่มีประโยชน์ใดๆ
 • ร้อยละ 11.60 ระบุว่า ไม่เป็นยาเสพติด

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดนโยบายกัญชาของรัฐบาล

 • ร้อยละ 74.58 ระบุว่า เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาโรค
 • ร้อยละ 19.39 ระบุว่า รัฐบาลไม่ควรออกนโยบายใดๆ เพื่อสนับสนุนกัญชา/ผลิตภัณฑ์กัญชา
 • ร้อยละ 10.53 ระบุว่า เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมาย
 • ร้อยละ 7.40 ระบุว่า เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนทั่วไป
 • ร้อยละ 3.21 ระบุว่า เพื่อสนับสนุนความบันเทิงในสังคม เช่น การเสพกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมาย การมีบุหรี่กัญชา เป็นต้น
 • ร้อยละ 0.99 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง

 • ร้อยละ 60.38 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 15.27 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 14.50 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 8.93 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 0.92 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาหรือนักธุรกิจกัญชา หากรัฐบาลนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง

 • ร้อยละ 46.95 ระบุว่า รัฐบาลไม่ควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใดเลย
 • ร้อยละ 35.03 ระบุว่า รัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาและนักธุรกิจกัญชา
 • ร้อยละ 10.08 ระบุว่า รัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาเท่านั้น 
 • ร้อยละ 2.06 ระบุว่า รัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับนักธุรกิจกัญชาเท่านั้น 
 • ร้อยละ 5.88 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

เมื่อถามถึงประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาของประชาชน

 • ร้อยละ 68.93 ระบุว่า ไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆ เกี่ยวกับกัญชา 
 • ร้อยละ 31.07 ระบุว่า เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา 

เมื่อพิจารณาตัวอย่างที่ระบุว่า เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา

 • ร้อยละ 52.58 เคยมีประสบการณ์การใช้กัญชาเพื่อประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม
 • ร้อยละ 34.64 ระบุว่า การเสพหรือสูบกัญชา
 • ร้อยละ 22.36 ระบุว่า การใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค
 • ร้อยละ 15.97 ระบุว่า การปลูกกัญชา
 • ร้อยละ 0.98 ระบุว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาในเชิงพาณิชย์ และการค้ากัญชา ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ที่มา : NIDA Poll - นิด้าโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related