svasdssvasds

ชุมชนเฮ! ชื่นชมแหลมฉบังเฟส 3 เปิดบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

ชุมชนเฮ! ชื่นชมแหลมฉบังเฟส 3 เปิดบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน”

โดยนำผู้นำชุมชนและประชาชน  รอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร เข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการและการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA เพื่อลดความห่วงกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้างโครงการฯ และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายวีระยุทธ์  สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับเหมาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Third Party)/ ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลตำบลบางละมุง ผู้แทนเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนกลุ่มประมง ผู้สนใจและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 180 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องแตรทอง ท่าเรือแหลมฉบัง 

ชุมชนเฮ! ชื่นชมแหลมฉบังเฟส 3 เปิดบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

นายวีระยุทธ์  สว่างแจ้ง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน” วัตถุประสงค์เพื่อนำประชาชน ทั้งผู้นำชุมชน ภาคครัวเรือน กลุ่มประมง สถานที่อ่อนไหว เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และศาสนสถาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการฯ เข้ารับทราบการก่อสร้างโครงการฯ และการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA ของผู้จ้างก่อสร้างฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ คลายความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่และเพื่อให้ผู้รับจ้างก่อสร้างรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ

ชุมชนเฮ! ชื่นชมแหลมฉบังเฟส 3 เปิดบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

“กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯในครั้งนี้ ถือว่ามีความพิเศษและน่าสนใจมาก โดยนอกจากผู้รับจ้างก่อสร้างจะนำเสนอการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ในห้องประชุมแล้วยังนำผู้นำชุมชนและผู้ร่วมกิจกรรมเข้าไปเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ ในไซต์งานก่อสร้างอีกด้วย ซึ่งเป็นผลดีทั้งต่อผู้รับจ้างก่อสร้างและภาคประชาชน โดยเมื่อประชาชนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการฯ จะทำให้คลายความกังวลและเกิดความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ” นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง กล่าว

ชุมชนเฮ! ชื่นชมแหลมฉบังเฟส 3 เปิดบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

“การจัดกิจกรรม“ เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน” ในครั้งนี้ กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ตั้งใจเปิดบ้านเพื่อนำผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ จากไซต์งานจริงเพื่อคลายความกังวลและสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของซีเอ็นเอ็นซี และซีเอ็นเอ็นซีขอให้คำมั่นว่าจะดูแลและให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดการก่อสร้างโครงการฯ” คุณลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม กล่าวในที่สุด

“วันนี้ชุมชนได้เข้าไปดูการก่อสร้างโครงการของซีเอ็นเอ็นซี ในพื้นที่จริง ทำให้รู้สึกสบายใจ และเชื่อมั่นการดำเนินงานของซีเอ็นเอ็นซี และขอให้กิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อไป” ผู้นำชุมชนกล่าว

related