svasdssvasds

สงกรานต์ 2566 : เช็กลิสต์การหาเสียงของ ส.ส. และพรรค แบบไหน ทำได้ - ทำไม่ได้

สงกรานต์ 2566 : เช็กลิสต์การหาเสียงของ ส.ส. และพรรค แบบไหน ทำได้  - ทำไม่ได้

กกต.เตือนพรรคการเมือง-ผู้สัมคร ส.ส. ในการเลือกตั้ง 2566 ให้ระวังการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ย้ำฝ่าฝืนโทษถึงขั้นยุบพรรคได้

เช็กลิสต์ การหาเสียงของ ส.ส. และพรรค แบบไหน ทำได้  - ทำไม่ได้ ในช่วง วันสงกรานต์ 2566  อันไหนเป็น ข้อห้ามหาเสียงเลือกตั้งบ้าง 

สิ่งที่ทำได้ 
• รวมสืบสานประเพณี
• รดน้ำดำหัว
• ให้พร
• ให้พวงมาลัย

สิ่งที่ทำไม่ได้ 
• ห้ามให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นที่อาจคำนวณเป็นเงินได้
• ห้ามจัดงานรื่นเริง งานเลี้ยง มหรสพ หรืรถแห่ที่มีวงดนตรี
• ห้ามสัญญาว่าจะให้แก่บุคคล ชุมชน สถาบัน หรือองค์กรใดๆ 

ทั้งนี้ กกต. เน้นย้ำว่า หาเสียงได้ แต่อย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

เช็กลิสต์ การหาเสียงของ ส.ส. และพรรค แบบไหน ทำได้  - ทำไม่ได้ ในช่วงสงกรานต์ 2566  อันไหนเป็น ข้อห้ามหาเสียงเลือกตั้งบ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ได้  เน้นย้ำเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 2566 เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561

กกต.เตือน ส.ส. พรรคการเมือง หาเสียงช่วงสงกรานต์ 2566 ระวังอย่าทำผิดกฎหมาย  

โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาการให้ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. พรรคการเมือง รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษปรับ หรือจำคุก เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตลอดทั้งการยุบพรรคการเมือง 

สำหรับข้อห้ามที่พึงระวังกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น  จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด รวมทั้ง ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือ สถาบันอื่นใด  

ตลอดทั้งทำการโฆษณาหาเสียง ด้วยการจัดให้มีมหรสพ หรือ การรื่นเริงต่าง ๆ และการเลี้ยง หรือ รับจะจัดเลี้ยงผู้ใด  โดยผู้สมัคร และพรรคการเมือง จะต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษ 

รวมถึงข้าราชการ อย่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นคุณเป็นโทษต่อผู้สมัคร หรือ พรรคการเมือง เนื่องจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ ก็อาจจะเกี่ยวกับความไม่เป็นกลางทางการเมืองด้วย

related