svasdssvasds

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล ใครจะเป็นนายกฯ ถ้า “พิธา” ไม่ได้ไปต่อ

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล ใครจะเป็นนายกฯ ถ้า “พิธา” ไม่ได้ไปต่อ

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจเรื่อง “เลือกนายกรัฐมนตรี 2566” สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี หาก “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ได้คะแนนเสียงไม่เพียงพอ และบุคคลที่มีโอกาสจะได้เป็นนายกฯ หาก “พิธา” ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนที่เพียงพอจากรัฐสภา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เลือกนายกรัฐมนตรี 2566” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้   ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรี 2566 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล ใครจะเป็นนายกฯ ถ้า “พิธา” ไม่ได้ไปต่อ

1. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบแรก หาก “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ได้คะแนนเสียงไม่เพียงพอ ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

อันดับ 1 ร้อยละ 43.21 ระบุว่า ควรมีการเสนอชื่อ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เพื่อให้รัฐสภาพิจารณา ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้

อันดับ 2 ร้อยละ 20.69 ระบุว่า ควรมีการเสนอชื่อ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เพื่อให้รัฐสภาพิจารณา อีก 1-2 รอบเท่านั้น

อันดับ 3 ร้อยละ 12.98 ระบุว่า พรรคก้าวไกลควรยอมยกเลิกบางนโยบายที่ ส.ว. ไม่เห็นด้วย เพื่อให้ได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้น

อันดับ 4 ร้อยละ 7.94 ระบุว่า พรรคก้าวไกลควรเปิดโอกาสให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรคแทนทันที

อันดับ 5 ร้อยละ 4.88 ระบุว่า พรรคก้าวไกลควรเจรจาชวนพรรคการเมืองในรัฐบาลปัจจุบันเข้าร่วมรัฐบาล เพื่อให้ได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้น

อันดับ 6 ร้อยละ 2.67 ระบุว่า ควรมีการชุมนุมประท้วงเพื่อกดดัน ส.ว. ให้เลือก “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ในการลงคะแนน เสียงครั้งต่อไป

อันดับ 7 ร้อยละ 2.52 ระบุว่า พรรคเพื่อไทยควรขอเป็นแกนนำ ในการจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรคแทนทันที

อันดับ 8 ร้อยละ 2.29 ระบุว่า พรรคก้าวไกลควรประกาศไปเป็นฝ่ายค้านทันที

อันดับ 9 ร้อยละ 2.06 ระบุว่า พรรคเพื่อไทยควรสลับขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลทันที

อันดับ 10 ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

https://www.springnews.co.th/news/election66/841072

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. บุคคลที่มีโอกาสจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี หาก “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนที่เพียงพอจากรัฐสภา

อันดับ 1 ร้อยละ 38.55 ระบุว่าเป็น นางสาวแพทองธาร ชินวัตร

อันดับ 2 ร้อยละ 35.04 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน

อันดับ 3 ร้อยละ 6.79 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

อันดับ 4 ร้อยละ 5.65 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อันดับ 5 ร้อยละ 5.42 ระบุว่าเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

อันดับ 6 ร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล

อันดับ 7 ร้อยละ 1.45 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

อันดับ 8 ร้อยละ 1.07 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

ร้อยละ 1.76 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายชัยเกษม นิติสิริ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และศิธา ทิวารี

3 กลุ่มตัวอย่าง

ภูมิลำเนา

ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ

ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง

ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ

ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้

ร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก

เพศ

ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย

ร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

อายุ

ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี

ร้อยละ 17.79 อายุ 26-35 ปี

ร้อยละ 18.93 อายุ 36-45 ปี

ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี

ร้อยละ 23.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ศาสนา

ร้อยละ 96.18 นับถือศาสนาพุทธ

ร้อยละ 3.21 นับถือศาสนาอิสลาม

ร้อยละ 0.61 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

โสด

ร้อยละ 33.13 สถานภาพโสด

ร้อยละ 64.43 สมรส

ร้อยละ 2.44 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

การศึกษา

ร้อยละ 24.81 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า

ร้อยละ 34.81 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 6.41 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 28.47 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 5.50 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

อาชีพ

ร้อยละ 7.86 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ 17.86 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน

ร้อยละ 22.67 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ

ร้อยละ 12.98 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง

ร้อยละ 15.19 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน

ร้อยละ 17.94 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน

ร้อยละ 5.50 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

รายได้

ร้อยละ 20.30 ไม่มีรายได้

ร้อยละ 19.39 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

ร้อยละ 28.55 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท

ร้อยละ 10.69 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

ร้อยละ 5.72 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท

ร้อยละ 5.27 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป

ร้อยละ 10.08 ไม่ระบุรายได้

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล ใครจะเป็นนายกฯ ถ้า “พิธา” ไม่ได้ไปต่อ

ที่มา นิด้าโพล : เลือกนายกรัฐมนตรี 2566

related