svasdssvasds

ผบ.ทบ. ย้ำทหารวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง ออกกฎเหล็ก "5ทำ-5ไม่"

ผบ.ทบ. ย้ำทหารวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง  ออกกฎเหล็ก "5ทำ-5ไม่"

ผบ.ทบ. สั่งกลางวงประชุมผู้พันทั่วประเทศ ย้ำทหารวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง ออกกฎเหล็ก "5ทำ-5ไม่" งดอบรม-ประชุม-สัมมนา 10 วัน ก่อนหย่อนบัตร และห้ามกำลังพลเป็นกรรมการประจำหน่วย

เลือกตั้ง 2566 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) สั่งการในที่ประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกวาระพิเศษ ถึงระดับผู้บังคับกองพัน เมื่อ 7 มี.ค. 66 ในเรื่องการวางตัวและการปฎิบัติตัวของกำลังพลกองทัพบก เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น โดยย้ำให้วางตัวเป็นกลางและปฏิบัติตัวตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด สิ่งใดไม่ควรทำ หรืออย่าทำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อภาพลักษณ์กองทัพบก และความเป็นกลางทางการเมือง

ผบ.ทบ. ย้ำทหารวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง  ออกกฎเหล็ก "5ทำ-5ไม่"

ทั้งนี้ กองทัพบก ได้ออกแนวทางปฏิบัติของกำลังพล ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง โดยมีสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ประกอบด้วย

สิ่งที่ควรปฏิบัติ 5 ข้อ คือ

1.กองทัพบก สนับสนุนให้กำลังพล เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ให้กำลังพลไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง ให้เป็นตัวอย่างของประชาชนทั่วไป

2.รวมทั้งให้คำแนะนำ ชักชวนบุคคลผู้มีสิทธิในครอบครัว ญาติ และมิตรสหาย ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

3.ให้ทุกหน่วยส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กำลังพล และครอบครัวได้รับฟังการหาเสียง โดยประกาศแจ้งเตือนให้ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการหาเสียง และจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อยตามความเหมาะสมส่วน กำลังพลที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตการเลือกตั้งที่กำลังพลผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ ให้กำลังพลผู้นั้นไปทำหน้าที่ใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งกลางได้ โดยต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

4.สำหรับกรณีที่กำลังพลมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตการเลือกตั้งของหน่วยการเลือกตั้งที่ตนเองไปให้การสนับสนุนสามารถไปใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งนั้น โดยให้กำลังพลดังกล่าวนำคำสั่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการ การเลือกตั้งไปแสดง ณ หน่วยเลือกตั้ง เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

5.กำลังพลทหารประจำการที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เที่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ นอกที่ตั้งปกติที่ตนมีภูมิลำเนานั้น และไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งได้ ให้ผู้บังคับหน่วยนั้นแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมทั้งให้กำลังพลลงทะเบียนเลือกตั้ง ล่วงหน้าด้วยตนเอง เพื่อให้กำลังพลดังกล่าวได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

ส่วนสิ่งที่ไม่ควรทำ 5 ข้อ คือ

1.ไม่ควรให้มีการจัดการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วงระยะเวลา 10 วัน ก่อนเลือกตั้ง

2.ไม่ควรให้กำลังพลของ ทบ. เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนโดยเด็ดขาด

3.ไม่ควรใช้ยานพาหนะ หรืออากาศยานของ ทบ. ในการประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้สมัครหรือกลุ่มที่หวังผลทางการเมืองโดยเด็ดขาด

4.ไม่ควรให้ใช้พื้นที่ของหน่วยเป็นสถานที่เลือกตั้ง หรือเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง

5.ห้ามมิให้กำลังพลของกองทัพบกเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเป็นเจ้าหน้าที่นับคะแนนโดยเด็ดขาด

related