svasdssvasds

ยกย่อง 10 โครงการวิจัยดีเด่นแก้จน-เสริมภูมิสู้วิกฤตเศรษฐกิจฐานราก

ยกย่อง 10 โครงการวิจัยดีเด่นแก้จน-เสริมภูมิสู้วิกฤตเศรษฐกิจฐานราก

บพท.ประกาศ 10 งานวิจัยดีเด่น เป็นข้อยืนยันสรรพคุณวิชาความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหายากจนได้กว่า 9 หมื่นคน และพลิกฟื้นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก จากพิษโควิด-19 ได้กว่า 583 ราย อีกทั้งยังสร้างนวัตกรรม ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรได้ถึง 25 รายการ

นายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เปิดเผยว่า บพท. ได้ดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆทั่วประเทศเพื่อทำการวิจัยแนวทางแก้ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ ร่วมกับชุมชน เอกชนและราชการส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการใน พื้นที่ 20 จังหวัด จนสามารถช่วยเหลือผู้ยากจนที่ตกสำรวจแล้วกว่าแปดแสนคน  

“ขอบเขตการดำเนินงานของ บพท.ครอบคลุมการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และวิจัยเพื่อพัฒนาชุดความรู้ใหม่ ช่วยเหลือทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ซึ่งแปลงเป็นโครงการและกิจกรรม เช่น การส่งต่อผู้ยากจนเข้าสู่ระบบสวัสดิการของรัฐ การวิจัยเพื่อยกระดับการประกอบอาชีพ การวิจัยเพื่อส่งเสริมทักษะทางการเงิน และการวิจัยเพื่อยกระดับความสุขและความรู้ของชุมชน เป็นต้น”
 

ผู้อำนวยการ บพท. ชี้แจงด้วยว่า ทุกงานวิจัยที่ บพท. เข้าไปมีบทบาทให้การสนับสนุน ล้วนบรรลุเป้าหมายทั้งในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนเสริมสร้างฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดยที่มีงานวิจัยซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับการยกย่องเป็นงานวิจัยดีเด่น จำนวน 10 โครงการ ซึ่งสร้างผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบที่ชัดเจน ในการแก้ไขปัญหาคนจนได้อย่างยั่งยืน โดยช่วยให้คนจนกว่า 90,000 คน มีที่ยืนในห่วงโซ่คุณค่า ทำให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ด้วยตัวเอง ขณะเดียวกันก็ช่วยยกระดับขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการระดับเศรษฐกิจฐานราก ที่ต้องเผชิญวิกฤตอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายด้านไปแล้วกว่า 583 ราย อีกทั้งยังก่อเกิดนวัตกรรม ที่สามารถขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรถึง 25 รายการ
ยกย่อง 10 โครงการวิจัยดีเด่นแก้จน-เสริมภูมิสู้วิกฤตเศรษฐกิจฐานราก

ทั้งนี้โครงการวิจัยดีเด่นทั้ง 10 โครงการ ครอบคลุมงานวิจัยรวม 3 ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาเชิงระบบหรือนโยบายระดับชาติ จังหวัดหรือท้องถิ่น  และด้านการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ  รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ พัฒนาและจัดการภูมิปัญญา ทรัพยากรและทุนของชุมชน
สำหรับโครงการวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาเชิงระบบหรือนโยบายระดับชาติ จังหวัด หรือท้องถิ่น ประกอบไปด้วยโครงการสร้างเมืองปูทะเล กลางวิกฤตที่ปัตตานี ของคณะวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม  โครงการธุรกิจปันกัน เสริมสภาพคล่องด้วยวัคซีนทางการเงิน ของคณะวิจัย มหาวิทยาศิลปากร นำโดย ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ และโครงการระบบบริหารครัวเรือนยากจน แบบร่วมมือระดับพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ นำโดย รศ.ดร.จิระพันธ์  ห้วยแสน
โครงการวิจัยดีเด่น ด้านการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ ประกอบด้วย โครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ด้วยนวัตกรรมสำหรับชุมชน ของคณะวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ดร.ภรณี หลาวทอง  โครงการปฏิบัติการกระจูดแก้จนจากข้อมูลสู่การสร้างโมเดลแก้จนแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการเสริมพลังจังหวัดพัทลุง ของคณะวิจัยมหาวิทยาทักษิณ นำโดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง  โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากพื้นพื้นถิ่นมะม่วงเบา ยางพาราและพริก ของคณะวิจัยมหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำโดย ผศ.ดร.อนุวัติ วอลี  และโครงการการพัฒนาโคเนื้อจังหวัดน่าน ด้วยกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่ ของคณะวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.วินัย แก้วละมุล 

ยกย่อง 10 โครงการวิจัยดีเด่นแก้จน-เสริมภูมิสู้วิกฤตเศรษฐกิจฐานราก
โครงการวิจัยดีเด่นด้านการอนุรักษ์ พัฒนาและจัดการภูมิปัญญา ทรัพยากรและทุนของชุมชน ประกอบด้วยโครงการจัดการทรัพยากรป่าประ นบพิตำ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ยั่งยืน ของคณะวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ  โครงการ Learning City Lampang Model  ของคณะวิจัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร  โครงการ Phayao Learning City; City of Local Wisdom ของคณะวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์