svasdssvasds

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน MEA คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทกองทุนเดี่ยว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน MEA คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทกองทุนเดี่ยว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน MEA คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทกองทุนเดี่ยว Single fund ในกิจกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ประจำปี 2565

วันนี้ (23 กันยายน 2565) นายพิศณุ ตันติถาวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน MEA  เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนระหว่าง 5,000 - 10,000 ล้านบาท ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน MEA คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทกองทุนเดี่ยว

สำหรับรางวัลฯ ดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการสร้างชื่อเสียงให้กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน MEA ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก