svasdssvasds

NIA คว้าแชมป์ "องค์การมหาชน" ด้านเทคโนโลยี - นวัตกรรมแห่งปี

NIA คว้าแชมป์  "องค์การมหาชน" ด้านเทคโนโลยี - นวัตกรรมแห่งปี

เอ็นไอเอคว้าแชมป์ "องค์การมหาชน" ด้านเทคโนโลยี - นวัตกรรมแห่งปี ควบตำแหน่งองค์กรท๊อปเท็น Best in Innovation พร้อมประกาศเป้านำไทยสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 1 จากเวที 2022-2023 Thailand's Most Admired Company ในกลุ่มองค์การมหาชน (นวัตกรรม + เทคโนโลยี) ที่ได้รับความเชื่อมั่น การจดจำ และการยอมรับสูงสุดในเชิงภาพลักษณ์ รวมถึงความพึงพอใจในการให้บริการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม นอกจากนี้ ยังติดอันดับ 1 ใน 10 องค์กรประเภท Best in Innovation อีกด้วย โดยพร้อมเดินหน้าผลักดันการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมาย "ประเทศแห่งนวัตกรรม"

NIA ติดอันดับ 1 ใน 10 องค์กรประเภท Best in Innovation

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า

"NIA เปรียบเสมือนองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีการปรับบทบาทจาก "สะพานเชื่อม" สู่ "ผู้อำนวยความสะดวกทางนวัตกรรม" และขยายภารกิจงานให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งมิติขององค์ความรู้ การสนับสนุนด้านเงินทุน เครือข่าย และการต่อยอดนวัตกรรมสู่โอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ผ่าน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ พัฒนาระบบนวัตกรรมไทยเป็นระบบที่เปิดกว้าง พลิกโฉมระบบการเงินนวัตกรรมไทย สร้างระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสูงที่พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวด้านนวัตกรรมผ่านสื่อในหลากหลายประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ "นวัตกรรม" แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกวงการของสังคมไทย ซึ่งมองว่าสิ่งนี้นอกจากจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยมีความตื่นตัวด้านนวัตกรรมมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้มีคนรู้จัก ติดตาม และเข้าใจการดำเนินงานของ NIA เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

NIA ได้รับการจัดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มธุรกิจองค์การมหาชน (นวัตกรรม + เทคโนโลยี)

"สำหรับการจัดอันดับ 2022 - 2023 Thailand's Most Admired Company จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยนิตยสารแบรนด์เอจ เพื่อศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ขององค์กรในแต่ละอุตสาหกรรม ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับองค์กร ความมีชื่อเสียงขององค์กร ความสามารถขององค์กร อิทธิพลขององค์กร ตลอดจนภาพลักษณ์องค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผู้บริโภค แบ่งเป็น 23 กลุ่มอุตสาหกรรม โดย NIA ได้รับการจัดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มธุรกิจองค์การมหาชน (นวัตกรรม + เทคโนโลยี) ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม 7.26 และได้คะแนนสูงสุดในทุกตัวแปรย่อย ได้แก่ นวัตกรรม (8.10 คะแนน) ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (6.87 คะแนน) ภาพลักษณ์องค์กร (7.80 คะแนน) บริหารจัดการ (6.90 คะแนน) ความรับผิดชอบต่อสังคม (6.80 คะแนน) และการให้บริการ (7.10 คะแนน) นอกจากนี้ ยังติดอันดับ 1 ใน 10 องค์กรประเภท Best in Innovation ซึ่งมีองค์กรรัฐเพียง 2 แห่งที่ติดอันดับนี้ คือ NIA และโรงพยาบาลรามาธิบดี นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรเป็นอย่างยิ่งที่มีคนเห็นคุณค่าและความตั้งใจในการดำเนินงานของ NIA"

"นวัตกรรมยังคงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศและองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ด้านนวัตกรรมของประเทศให้โดดเด่นในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสดึงดูดให้เกิดการลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้ NIA พร้อมจะเป็นกำลังหลักที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการเติบโตของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทย และทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งรวม "นวัตกร" ระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมต่อไป" ดร. พันธุ์อาจ สรุป

related