svasdssvasds

เอกอัครราชทูตเบลเยียม ชื่นชมธุรกิจสัตว์น้ำซีพีเอฟ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอกอัครราชทูตเบลเยียม ชื่นชมธุรกิจสัตว์น้ำซีพีเอฟ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอกอัครราชทูตเบลเยียมชื่นชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมของ ซีพีเอฟ และมีดำริสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน กับซีพีเอฟ พัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของประเทศ

นางซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์  เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายปีเตอร์ คริสเตียน  ที่ปรึกษาฝ่ายการค้าและการลงทุน สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ห้องปฏิบัติการกลาง และห้องปฏิบัติการชุดตรวจระดับโมเลกุล ของธุรกิจสัตว์น้ำบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

เอกอัครราชทูตเบลเยียม ชื่นชมธุรกิจสัตว์น้ำซีพีเอฟ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดร. หมิง  แดง เฉิน ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำและนางอนุตรา บุญนัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ

เอกอัครราชทูตเบลเยียม ชื่นชมธุรกิจสัตว์น้ำซีพีเอฟ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ แสดงความชื่นชมที่ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนา และนำเทคโนโลยี นวัตกรรมทันสมัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา ทั้งอาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์น้ำ  และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ให้เกษตรกร เพื่อให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพฯ   นำมาซึ่งความยั่งยืนของอุตสาหกรรมฯ ตลอดสายห่วงโซ่การผลิต  พร้อมกับมีดำริในการสร้างความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ของราชอาณาจักรเบลเยียม กับซีพีเอฟ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตเบลเยียม ชื่นชมธุรกิจสัตว์น้ำซีพีเอฟ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอกอัครราชทูตเบลเยียม ชื่นชมธุรกิจสัตว์น้ำซีพีเอฟ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอกอัครราชทูตเบลเยียม ชื่นชมธุรกิจสัตว์น้ำซีพีเอฟ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

related