svasdssvasds

ขยายเวลารับสมัคร 4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ขยายเวลารับสมัคร 4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน ด้านการบริหารกองทุน จำนวน 1 คน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 พ.ค. 2567

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ซึ่งได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566

และประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 ซึ่งได้ขยายระยะเวลารับสมัคร ออกไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เพื่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกต่อไป นั้น

บัดนี้ ครบระยะเวลาที่กําหนดแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศที่เป็นภาคเอกชนไม่หลากหลาย สําหรับการคัดเลือกเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและด้านบริหารกองทุนให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ออกไปจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 

ทั้งนี้ รายละเอียดการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

related