ร.๑๐ พระราชทานดอกไม้ สมเด็จพระเทพฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561

วันที่ 2 เมษายน  เวลา 12.55 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกเกษม  อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ไปทูลเกล้า ฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561