โปรดเกล้าฯ "พลเอก ธีรชัย นาควานิช" พ้นองคมนตรี เหตุขอลาออก

21 มิ.ย. 2561 เวลา 8:49 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง  ให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ  ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช   ๒๕๕๙  แล้วนั้น

บัดนี้  พลเอก  ธีรชัย  นาควานิช  องคมนตรี  ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑   และมาตรา  ๑๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้พ้นจากตําแหน่งองคมนตรี

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรี