โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า” ฝ่ายหน้า

ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ดังนี้

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

พลอากาศเอก อ านาจ จีระมณีมัย
พลเอก จักรภพ ภูริเดช

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศ
ณ วันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน