สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน ปี 2562

01 เม.ย. 2562 เวลา 2:21 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562  วันที่ 1 เมษายน 2562 ความว่า

“ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดในอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น”

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th