ข่าว

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 4 ราย

ในหลวง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ และเข็มราชวัลลภ จํานวน 4 คน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ และเข็มราชวัลลภ จํานวน 4 คน ดังนี้

1. พลตรีหญิง วิมล ทองพายัพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายในชั้นทุติยจุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 และเข็มราชวัลลภทองคําลงยา

2. พลตรีหญิง ธารินี รอดสน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นตติยจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 และเข็มราชวัลลภทองคําลงยา

3. พันตรีหญิง นฤมล สัมผัส เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
4. นางพิทยา สาระมิตร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน