ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

14 ม.ค. 2563 เวลา 3:38 น.

วันที่ 13 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หน้า 1-2 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 10 ง เผยแพร่ ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธี หรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ พ.ศ. 2562 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 9.3 ของข้อ 9 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วย การบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"9.3 ถ้าผู้แทนพระองค์เป็นบุคคลธรรมดา กรณีที่รถจอดกับที่จัดงานอยู่ในบริเวณเดียวกัน เมื่อผู้แทนพระองค์มาถึงและลงจากรถยนต์หลวงแล้วยืนข้างรถ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเมื่อผู้แทนพระองค์กลับ ยืนข้างรถก่อนขึ้นรถยนต์หลวง ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

กรณีที่รถจอดกับที่จัดงานไม่อยู่ในบริเวณเดียวกัน เมื่อผู้แทนพระองค์มาถึง ดุริยางค์ไม่บรรเลงเพลงใด ๆ และเมื่อผู้แทนพระองค์ยืนหน้าเก้าอี้แล้ว ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเสร็จงาน ผู้แทนพระองค์ยืนหน้าเก้าอี้ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเมื่อผู้แทนพระองค์กลับ ดุริยางค์ไม่ต้องบรรเลงเพลงใด ๆ

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "ข้อ 11 พระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

11.1 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าเทียบเรือ กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

11.2 เมื่อเสด็จลงเรือพระที่นั่ง กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

11.3 เมื่อเรือพระที่นั่งเริ่มเคลื่อนที่ออกจากท่าเทียบเรือ กองทหารเกียรติยศ ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล

วันที่ 13 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หน้า 1-2 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 10 ง เผยแพร่ ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธี หรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

11.4 เมื่อเรือพระที่นั่งจะเข้าเทียบท่าเรือที่หมาย กองทหารเกียรติยศ ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล

11.5 เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่ง กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

11.6 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับ กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี "

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

ประธานข้าราชบริพารในพระองค์

วันที่ 13 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หน้า 1-2 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 10 ง เผยแพร่ ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธี หรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด