3 มิ.ย. 63 "วันหยุดราชการ" วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี

02 มิ.ย. 2563 เวลา 4:17 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

3 มิ.ย. 63 "วันหยุดราชการ" วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มติครม. เห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 เป็นวันหยุดราชการ มีผลบังคับใช้ปีนี้

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เพื่อเป็นการสนองพระราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน และประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงหลังมติ ครม.เห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการ พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการต่อไป