"ทัพไทย-ยูเอ็น" ร่วมฝึก กองร้อยทหารช่างฯ จำลองสถานการณ์ถูกโจมตี

16 มี.ค. 2561 เวลา 10:37 น.

พลเอกอนุศักดิ์ เผ่านาค ตรวจเยี่ยมการฝึกรวมการกองร้อยทหารช่างก่อสร้าง ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน โดยมีการจัดสถานการณ์จำลอง การถูกกองกำลังไม่ทราบฝ่าย เข้าโจมตีทหารช่างของไทย ขณะเข้าพื้นที่ ทำถนน ทหารคุ้มกันจึงต้องยิงต่อสู้ ระหว่างที่กำลังก่อสร้างถนน

 

วันนี้( 16 มี.ค.) เมื่อเวลา 09.15 น. พลเอกอนุศักดิ์ เผ่านาค หัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการฝึกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกรวมการกองร้อยทหารช่างก่อสร้าง (ทางระดับ) ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS) ณ ค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง จังหวัดราชบุรี

การตรวจเยี่ยมในวันนี้ พลเอก อนุศักดิ์ เผ่านาค ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการด้านการฝึก จากนั้นได้เยี่ยมชมการฝึก และการเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ ของกองร้อยทหารช่างก่อสร้าง (ทางระดับ) (Horizontal Military Engineer Company : HMEC) โดยสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน กองทัพบก ได้จัดกำลังพลทหารช่างฯ จำนวน 268 นาย ซึ่งภารกิจของกองร้อยทหารช่างฯ ประกอบด้วย การวางแผน การสำรวจ การก่อสร้าง และการซ่อมแซมเส้นทางส่งกำลังบำรุงหลักและรอง ในเขตพื้นที่เมืองจูบา (Juba) และพื้นที่เมืองรุมเบค (Rumbek) กองร้อยทหารช่างฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์ และด้านการฝึก ซึ่งขั้นตอนการฝึกสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การฝึกความชำนาญเฉพาะบุคคลตามตำแหน่งหน้าที่ การอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้แก่กำลังพล การฝึกความชำนาญเป็นชุดปฏิบัติงานการช่าง การฝึกยุทธวิธีการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และการฝึกเตรียมการเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าร่วมภารกิจ

นอกจากนี้ กองร้อยทหารช่างฯ ยังได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานนำไปปฏิบัติ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ในนามกองทัพไทย ให้ได้รับการยอมรับในการปฏิบัติภารกิจระดับนานาชาติต่อไป

[gallery type="slideshow" size="large" ids="214794,214795,214796,214797,214798,214799,214800,214802,214803,214804,214805,214806,214807,214808,214809" orderby="rand"]