ประมวลภาพ พิธีเปิด “ช้างน้อยเกมส์…กีฬานักเรียนสังกัด กทม. ครั้งที่31”

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน “พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่31” ณ อาคารกีฬาเวสน์2 ศูนย์เยาวชนฯ(ไทย-ญี่ปุ่น)

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2561“ช้างน้อยเกมส์” ระหว่างวันที่ 8 – 24 ส.ค. 61 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 14 ส.ค.61 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งมีนักกีฬาที่เป็นนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจากทุกสำนักงานเขตเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 9,000 คน