Global Climate Strike

30 พ.ย. 2562 เวลา 2:27 น.

นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน

กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และผู้ที่สนใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องการแก้ไขปัญหาโลกร้อน พร้อมกันทั่วโลกเป็นครั้งที่ 4 ด้วยการชูป้ายและล้มลงพร้อมกัน หรือ Die in flash mob เป็นเวลา 10 นาที เพื่อบอกเล่าปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้รัฐบาล ภาคเอกชน รวมถึงสังคมตื่นตัวในการแก้วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม ที่ ลานหน้าพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี เมื่อ 29 พ.ย. 2562 นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน