ข่าว ประมวลภาพข่าว

Global Climate Strike

นักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน

กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และผู้ที่สนใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องการแก้ไขปัญหาโลกร้อน พร้อมกันทั่วโลกเป็นครั้งที่ 4 ด้วยการชูป้ายและล้มลงพร้อมกัน หรือ Die in flash mob เป็นเวลา 10 นาที เพื่อบอกเล่าปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้รัฐบาล ภาคเอกชน รวมถึงสังคมตื่นตัวในการแก้วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม ที่ ลานหน้าพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี เมื่อ 29 พ.ย. 2562