Breaking การเมือง

กสทช.มีมติให้ พล.อ.สุกิจ ทำหน้าที่ประธานกสทช.

 

ที่ประชุม กสทช. มีมติเลือกพล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ กสทช. ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กสทช.แทน พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี อดีตประธาน กสทช. ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี

 

วันนี้ (6 ต.ค.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ระบุ ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ มีมติเลือก พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ กสทช. ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กสทช. แทน พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี อดีตประธาน กสทช. ที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาล ตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติไว้ว่า “ ในกรณีที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กสทช. ให้กรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่เลือกกรรมการ กสทช. คนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน กรรมการ กสทช. ต่อไป”

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดยกรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่ทั้ง 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่ากรรมการ กสทช. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม เข้ารับหน้าที่