ราชกิจจาฯประกาศ คำพิพากษา คุก! 3 เดือน “ธาริต” คดียื่นทรัพย์สินเท็จ

ประกาศราชกิจจาคำพิพากษาคุก 3 เดือน ห้ามเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ 5 ปี คดี ‘ธาริต เพ็งดิษฐ์’ ยื่นทรัพย์สินเท็จ สำหรับโทษจำคุก ให้รอการลงโทษจําคุกไว้มีกําหนด 2 ปี

วันนี้( 28 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดําที่ อม. ๑๗๗/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๐/๒๕๖๑ ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ร้อง) กับนายธาริต เพ็งดิษฐ์ (ผู้คัดค้าน) กรณีการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าว พิพากษาว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ผู้คัดค้าน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้งให้ทราบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.กรณีทุกสามปีที่อยู่ในตําแหน่งผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ อันเป็นวันที่ผู้คัดค้านพ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ให้จําคุก ๖ เดือน และปรับ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๓ เดือน และปรับ ๕,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน ให้รอการลงโทษจําคุกไว้มีกําหนด ๒ ปี ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากไม่ชําระค่าปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐

อ่านเพิ่มเติม : ratchakitcha.soc.go.th