“รัฐบาล” ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมการแพทย์ เพื่อผลักดันไทยแลนด์ 4.0

รัฐบาลขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมการแพทย์ เพื่อผลักดันไทยแลนด์ 4.0 พร้อมสร้างความเท่าเทียมของโอกาสแก่ผู้มีรายได้น้อย เน้นย้ำให้เกิดความเป็นธรรม ด้านบริการให้เกิดความเท่าเทียมกัน

วันนี้(9 เม.ย.) เวลา 09.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลงานและความก้าวหน้าของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะจบการศึกษาตอนหนึ่งว่า สิ่งที่ศึกษาเล่าเรียนมานั้น จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย เมื่อเข้าสู่ช่วงชีวิตของการทำงานขอให้เข้มแข็งและเสียสละ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเสียสละและเป็นต้นแบบให้ประชาชนชาวไทยยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต และหากเรามีจิตใจที่เป็นกุศลเสียสละทำเพื่อคนอื่น สิ่งดี ๆ ก็จะเข้ามาในชีวิตและจะเจริญในหน้าที่การงาน พร้อมกล่าวว่า ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนไข้ที่หลากหลาย เรียนรู้กับระบบการทำงาน ใช้ความรู้ความสามารถฝีมือและประสบการณ์ และการตัดสินใจที่เด็ดขาดและถูกต้องมาใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมกับพัฒนาตัวเองและต่อยอดทางการศึกษา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

พร้อมกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ต้องมีการปฏิรูปด้านสุขภาพของประชาชน โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพราะจะทำให้ประชาชนหันมาใส่ใจในการออกกำลังกายกันมากขึ้น เช่น การปั่นจักรยาน เพื่อป้องกันการเกิดโรคภัย อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น พร้อมสร้างความเท่าเทียมของโอกาสแก่ผู้มีรายได้น้อย ที่สำคัญการให้บริการจะต้องให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันด้วย

ตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะจบการศึกษาเป็นเสมือนคลื่นลูกใหม่ ที่จะมาแทนคลื่นลูกเก่าคือคณาจารย์และแพทย์อาวุโสที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้ากันให้ได้ขอให้ทุกคนปลอดภัยและมีความก้าวหน้า เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ต้องตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยการกอดเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและทดลองการใช้งานระบบ Telemedicine ณ ศูนย์หลอดเลือดสมองครบวงจร ชั้น 18 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล บำบัดรักษาโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ การรักษามะเร็งด้วยการใช้ภูมิบำบัด หรือ ที่เรียกว่า Cancer Immunotherapy อุปกรณ์ฝึกสมอง เพื่อชะลอการเสื่อมของสมอง นวัตกรรมการใช้หุ่นยนต์ในการใช้ stem cell ระบบกระดูกและข้อ และด้านการเสื่อมของกระจกตา อุปกรณ์ช่วยฝึกหัดเดินสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนล้า รวมถึงการใช้นวัตกรรมด้าน telemedicine มาใช้ในผู้ป่วยศูนย์หลอดเลือดสมอง ที่ทำให้สามารถเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วย และ รับปรึกษาระหว่าง โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่รวดเร็วขึ้นจากโรงพยาบาลต้นทาง รวมทั้งยังสามารถตรวจติดตามผู้ป่วยที่บ้านได้ด้วย

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ ภายในเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม ณ อาคารสยามสแควร์วัน ซึ่งเป็นการโชว์ผลงานเด่นของนิสิตนักศึกษา อาทิ ซีวิซ เอไอ ระบบจัดการเนื้อหาสำหรับแชทบอท / ZWIZ.AI Chat bot content Management System อุปกรณ์สำหรับคัดแยกเสปิร์มโคนมเฉพาะเพศเมีย (Dairy Cow Sperm Sorting Device) ฟาร์มสตอรี่ เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการต่อยอดโนว์ฮาวทันตวัสดุแบบสหศาสตร์สู่ภาคอุตสาหกรรม Organic Corner Let’s Start Your Green นวัตกรรมแห่งการบริการเชื่อมโยงข้อมูลภาคการเกษตรให้กับผู้ประกอบการ โดยเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมั่นคง โครงการพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมการปลูกและแปรรูปไผ่เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าและเศรษฐกิจชุมชน การแปรรูปธัญพืชและผลไม้ในรูปแท่งสำหรับผู้ออกกำลังกาย แอพลิงค์-โมบายแอพแผนที่เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ Ling-Mobile Mapping App for Smart Agriculture ระบบติดตามยานพาหนะ และวิเคราะห์ด้วยข้อมูล Big data Vehicle Telematic on Big data แอปพลิเคชันตรวจคัดกรองโรคมะเร็งผิวหนังบนสมาร์ทโฟน (Skin Cancer Screening on Mobile) หุ่นยนต์ดินสอมินิ รุ่นที่ 1 สำหรับดูแลสูงอายุ และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย รัฐบาลพร้อมผลักดันให้สามารถนำนวัตกรรมดี ๆ ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยเหล่านั้น มาต่อยอดทางธุรกิจและขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมผลงานและกล่าวย้ำว่า ขอให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่ดี ๆ เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนอย่างต่อเนื่องต่อไป