สนช. ผ่านร่างโอนงบประมาณเป็นกองทุน หรือเงินสำรองจ่ายฉุกเฉิน ในการพัฒนาประเทศตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ

13 ก.ค. 2561 เวลา 7:15 น.

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย เป็นกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศตามร่างยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงให้ทันต่อสถานการณ์

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้(13 ก.ค.) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัตินี้ว่า เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศตามร่างยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประเทศชาติ โดยมีหลักการเพื่อให้โอนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน เป็นจำนวน 12,730,497,700 บาท โดยที่การโอนงบประมาณต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจน เพื่อให้รัฐบาลนำงบไปใช้ในยามจำเป็นเร่งงด่วนคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประเทศชาติและประชาชน

ขณะที่สมาชิก สนช. ต่างอภิปรายสนับสนุนหลักการของร่างกฎหมายนี้ เพื่อให้ภาครัฐสามารถนำงบประมาณไปใช้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อประเทศและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นได้มีมติรับหลักการวาระแรก ก่อนพิจารณาแบบเต็มสภาในวาระ 2 และ 3 ต่อทันที โดยที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนน 138 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียง