พลิกโผ "อิทธิพร บุญประคอง" นั่งเก้าอี้ ปธ.กกต.คนใหม่

31 ก.ค. 2561 เวลา 9:26 น.

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือก นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คนใหม่ เตรียมแจ้งผลการเลือกตั้งให้ประธาน สนช.ทราบเพื่อนำความกราบบังคมทูลฯ ต่อไป

เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ ที่รัฐสภา ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อหาตัวผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 5 คนที่ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ

1.ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

2.นายอิทธิพร บุญประคอง

3.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

4.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี

5.นายปกรณ์ มหรรณพ

โดยมีการประชุมเลือกประธานกรรมการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 204 มาตรา 206 ประกอบมาตรา 217 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา12 วรรค 9

ที่ประชุมมีมติเลือก นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขั้นตอนจากนี้ไป สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะเสนอผลการประชุมให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ เพื่อดำเนินการนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งต่อไป

สำหรับนาย อิทธิพร บุญประคอง นั้น เกิดเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2499 จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2522 จากคณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Tulane สหรัฐอเมริกา ปี 2527

มีประสบการณ์การทำงานเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และรองตัวแทนของประเทศไทยในคดีตีความคำพิพากษาศาลยุธิธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยปราสาทพระวิหาร ปี 2553 และได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการในคณะกรรมการองค์กรร่วมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวีประหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 -2555

ต่อมาได้รับตำแหน่งให้เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ในปี พ.ศ. 2555 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ในปี พ.ศ.2555

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์สหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ในปี พ.ศ.2555 ประธานกลุ่ม 77 และจีนประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ในปี 2557

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี ปี 2558

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนเข้ารับการเลือกตั้งของไทย ในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ปีพ.ศ.2559 อีกด้วย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด