ยื่นรายชื่อ 1,776 ผู้พิพากษา ถอดถอน ก.ต.ศาลฎีกา

29 ส.ค. 2561 เวลา 5:55 น.

ตัวแทนผู้พิพากษา 3 คน นำรายชื่อผู้พิพากษากว่า 1000 รายชื่อ ยื่นต่อเลขาสำนักงานศาลยุติธรรม ถอดถอนคณะกรรมการตุลการศาลยุติธรรม ศาลฎีกา หลังพบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค2 และ คณะผู้พิพากษาตัวแทน มาที่สำนักงานศาลยุติธรรมชั้น 12 อาคารศาลอาญา นำรายชื่อผู้พิพากษากว่า 1,000 รายชื่อ พร้อมคำร้องขอถอดถอนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำศาลฎีกา แผนกคดีล้มละลาย ท่านหนึ่งให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ต่อนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม หลังพบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่กรรมการศาลยุติธรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ คุณธรรมและจริยธรรม หรือกระทำการอันมีมูลเป็นความผิดทางวินัย ถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่าการทำผิดวินัย 

ตัวแทนผู้พิพากษา 3 คน นำรายชื่อผู้พิพากษากว่า 1000 รายชื่อ ยื่นต่อเลขาสำนักงานศาลยุติธรรม ถอดถอนคณะกรรมการตุลการศาลยุติธรรม ศาลฎีกา หลังพบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

 นายสืบพงษ์ กล่าวว่า ผู้พิพากษาทั้ง 3 ศาล ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และ ศาลฎีกา ร่วมลงชื่อขอถอดถอนกรรมการ กต. คนดังกล่าวรวม 1,776 คน ซึ่งผู้ร่วมลงชื่อถอดถอนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ากรรมการ กต.ประพฤติตนไม่เหมาะสม ด้านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ระบุว่า ขั้นตอนหลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบรายชื่อที่ร่วมถอดถอน กต. ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ คาดว่าจะตรวจรายชื่อเสร็จสิ้นภายในวันนี้

ตัวแทนผู้พิพากษา 3 คน นำรายชื่อผู้พิพากษากว่า 1000 รายชื่อ ยื่นต่อเลขาสำนักงานศาลยุติธรรม ถอดถอนคณะกรรมการตุลการศาลยุติธรรม ศาลฎีกา หลังพบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

 หลังจากนั้นจะติดประกาศรายชื่อผู้ยื่นถอดถอนที่สำนักงานศาล และ ที่ทำการศาลทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้พิพากษาที่ลงชื่อร่วมถอดถอนได้ตัดสินใจอีกครั้งว่าจะยื่นถอดถอนหรือไม่ หากไม่ต้องการลงชื่อแล้วก็ให้ขีดฆ่าชื่อตัวเองออกไปภายใน 20 วัน ส่วนผู้พิพากษาท่านอื่นที่ยังไม่ได้ร่วมลงรายชื่อครั้งนี้มีความประสงค์ลงชื่อเพิ่มเติมก็สามารถลงชื่อได้ จากนั้นจะให้ กต.ผู้ถูกถอดถอนชี้แจงภายใน 7 วัน ก่อนลงคะแนนเสียงถอดถอนอย่างเป็นทางการตามระเบียบของกต. ซึ่งทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังติดประกาศรายชื่อ ส่วนเรื่องการให้ กต. ผู้ถูกถอดถอนยุติการปฎิบัติหน้าที่จะต้องรอให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณา