มติ ตั้งข้าราชการระดับสูง กระทรวงกษ. 8 ราย-กระทรวง พม. 4 ราย

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง จำนวน 8 ราย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 4 ราย สำนักงบประมาณ 2 ราย

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย

-นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
-นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
-นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
-น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
-น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
– น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
-น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน

ครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ จำนวน 4 ราย คือ

-นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
-นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำรงผู้ตรวจราชการกระทรวง
-น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และ-นายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงตามที่ สำนักงบประมาณเสนอ จำนวน 2 ราย คือ

-นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
-นางพิมพร โอวาสิทธิ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ” พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าว