สนช.ไฟเขียวกฎหมายขึ้นเงินเดือน

28 ก.ย. 2561 เวลา 6:06 น.

สนช.เห็นชอบกฎหมาย ขึ้นเงินเดือน 3 องค์กรใหญ่ ประธานศาล รธน. เงินเดือน 1.38 แสนบาท ประธานองค์การอิสระ และอัยการสูงสุด รับ 1.3 แสนต่อเดือน

สนช.ไฟเขียวกฎหมายขึ้นเงินเดือน

 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรต่างๆ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายพร้อมกันจำนวน 3 ฉบับ คือ

ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

โดย สนช. มีมติเอกฉันท์ 171 เสียง กำหนดให้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาท

ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอิสระดังกล่าว ได้รับเงินเดือน 80,540 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 123,040 บาท

ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีมติเอกฉันท์ 172 คะแนน

กำหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท รวม 138,090 บาท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาท

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ โดยมีมติเสียงข้างมาก 166 ต่อ 1 เสียง กำหนดให้อัยการสูงสุด ได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาท