กลุ่มคนรุ่นใหม่ อยากเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน!!

ผลสำรวจมุมมองของคนรุ่นใหม่ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยากให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน

กลุ่มคนรุ่นใหม่ อยากเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน!!

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “วัยใสจะไปเลือกตั้ง” โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งแรก จำนวน 1,202 คน พบว่า มุมมองของคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.9 อยากให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน รองลงมาร้อยละ 39.6 อยากให้มีแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่เขตต่างๆ และร้อยละ 33.0 อยากให้มีแอปพลิเคชันแจ้งเตือน วันเวลา สถานที่เลือกตั้ง

ขณะที่ ช่องทางในการติดตามข่าวสารการเลือกตั้งและข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมืองส่วนใหญ่พบว่า คนรุ่นใหม่ร้อยละ 85.8 จะใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เช่น facebook , youtube ในการติดตาม และ ใช้เกณฑ์การตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.8 จะตัดสินใจเลือกผู้ที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากที่สุด รองลงมาคือ จะเลือกผู้ที่มีผลงานแก้ปัญหาของชุมชน และ จะเลือกผู้ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต และ จะเลือกตามญาติพี่น้อง คนในครอบครัว เลือกตามเพื่อนและเลือกตามกระแสโซเชียล