ครม.เห็นชอบตั้ง บิ๊กกรมป่าไม้ – อุตุฯ คนใหม่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 จำนวน 3 ราย ได้แก่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชาพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แต่งตั้ง นางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง , นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แต่งตั้ง นายขจิต สุขุม ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง, นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี , นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้ , นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง , นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง , นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง