ป.ป.ช. แจงปม กรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

02 ธ.ค. 2561 เวลา 8:12 น.

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยืนยัน ตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องยื่นยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดยตำแหน่งอยู่แล้ว หลังมีกระแสข่าว ว่า ป.ป.ช. จะแก้ไขประกาศเพื่อยกเลิกไม่ให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน

ป.ป.ช. แจงปม กรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชี้แจงถึงกระแสข่าวว่า ป.ป.ช. จะแก้ไขประกาศเพื่อยกเลิกไม่ให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน โดย ยืนยันว่า ตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ป.ป.ช. ไม่ได้กำหนดให้เป็นตำแหน่งต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินตั้งแต่ต้น เพราะถือเป็นตำแหน่งเฉพาะกิจ ไม่ใช่กรรมการในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งผู้ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ อาทิ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงและผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยตำแหน่งอยู่แล้ว

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยืนยัน ตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องยื่นยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดยตำแหน่งอยู่แล้ว หลังมีกระแสข่าว ว่า ป.ป.ช. จะแก้ไขประกาศเพื่อยกเลิกไม่ให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน

พร้อมกันนี้ยัง กล่าวอีกว่า ในอนาคต ป.ป.ช. จะทยอยกำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ทุกระดับต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้ว แต่ขณะนี้เริ่มต้นที่ขยายจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไปก่อนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยืนยัน ตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องยื่นยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดยตำแหน่งอยู่แล้ว หลังมีกระแสข่าว ว่า ป.ป.ช. จะแก้ไขประกาศเพื่อยกเลิกไม่ให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน