การเมือง

ยึดพื้นที่ให้มั่น!! “วันนอร์” เปิดตัวแล้ว ทีมผู้สมัครจังหวัดชายแดนใต้

พรรคประชาชาติ นำโดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรค เปิดโฉมหน้าว่าที่ผู้สมัคร  11 เขตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับสโลแกน “ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม” ในวันที่ 14 มกราคมนี้

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เผยว่า จากการประชุมจัดตั้งพรรคประชาชาติ โดยคัดเลือกผู้บริหารพรรคไปเมื่อ 1 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และขอจดทะเบียนตั้งพรรคการเมือง เมื่อ 12 กันยายน 2561 กลุ่มผู้ก่อตั้งพรรค ได้รวบรวมสมาชิกและออกพบปะประชาชนทุกภาคส่วนต่างๆ รับฟังปัยหาและความิคดเห็น เพื่อรวบรวมใช้จัดทำนโยบายของพรรค ขณะนี้สกัดอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค นโยบายหลัก ประกอบด้วย

โดยพรรคประชาชาติ เน้นย้ำดำเนินกิจการรมทางการเมืองเพื่อประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย โดยจะดำเนินแนวทาง ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน ต้องส่งเสริมการกระจายอำนาจ กระจายความสุข และกระจายผลประโยชน์ให้ประชาชน / ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคือ ความมั่นคงของประเทศ ต้องพัฒนาเศรษบกิจ เพื่อจัดการผูกขาด ลดความเหลื่อมล้ำ และจัดระบบสวัสดิการแก่ประชาชน

โดยต้องให้มีประชาธิปไตย ความยุติธรรม การมีส่วนร่วมและสันติวิธีคือ วิถีในการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม การกดขี่ การรกะทำทุจรติและความขัดแย้งในสังคม โดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังหรืออำนาจเผด็จการ / และการขจัดการเลือกปฏิบัติ การเหยียดหยาม และการครอบงำทางวัฒนธรรม จะนำมาสู่สังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันและเกื้อกูกัน

“นโยบายของพรรคประชาชาติจะเป็นจริงได้ก็ด้วยคะแนนเสียงที่พี่น้องมอบให้แก่ว่าที่ผู้สมัครเหล่านี้”

สำหรับรายชื่อผู้สมัครจังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดนราธิวาส
เขต 1 นายมาหะมะรอปี เจ๊ะแว ประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
เขต 2 พ.ท. สุกรี ศรีริกานนท์
เขต 3 นายกูเฮง ยาวอหะซัน อดีต ส.ส.พรรคชาติไทย
เขต 4 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ หรือทนายแวยูแฮ

จังหวัดปัตตานี
เขต 1 ดร.วรวิทย์ บารู อดีต สว. จังหวัดปัตตานี
เขต 2 นายมูฮำหมัดอารีฟิน จะปะกิยา อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 นายอนุมัติ ซูวารอ อดีต ส.ส. พรรคมาตุภูมิ
เขต 4 นายสมมุติ เบญจลักษณ์ อดีต ส.ส. พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดยะลา
เขต 1. ยังอยู่ระหว่างพิจารณา
เขต 2 นายซูการ์โน มะทา อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย น้องชายนายวัน มูหะหมัด นอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ
เขต 3 นายอับดุลอายี สแม็ง อดีต สว. จังหวัดยะลา

จังหวัดสตูล
เขต 1 นายรอสี ใบกาเด็น รองนายกอบจ. สตูล
เขต 2 นายสมพร เหมรา นักประชาสังคม