การเมือง

โปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท.สรรเสริญ พ้นตำแหน่งทหาร นั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด พ้นจากตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กระทรวงกลาโหม พร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยระบุว่า

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ข้าราชการทหาร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี