การเมือง

BreakingNews : กกต. ฟัน “ธนาธร” ขาดคุณสมบัติ ส.ส. ชงศาล รธน.วินิจฉัย

กกต. มีมติ “ธนาธร” ขา่ดคุณสมบัติการเป็น ส.ส. เหตุถือหุ้นสื่อ พร้อมส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติ ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 82 วรรค 4 กรณีความปรากฏ หรือมีเหตุอันควรสงสัย ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือ สื่อมวลชน ใดอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (4) ประกอบมาตรา 98 (3)