การเมือง

บิ๊กตู่ใช้ ม.44 ปิดจ๊อบ 66 ฉบับโละคำสั่ง คสช. ที่ไม่จำเป็นแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. ยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. บางฉบับที่หมดความจำเป็น จำนวน 66 ฉบับแล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคสช. คำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช. บางฉบับที่หมดความจำเป็น มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกประกาศคสช. 28 ฉบับ อาทิ ประกาศคสช.ที่ 12/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ ประกาศ คสช.ที่ 17/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ประกาศ คสช.ที่ 21/2557 เรื่อง ห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร คำสั่งคสช. 29 ฉบับได้แก่ คำสั่งคสช.ที่ 22/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคล เท่าที่จำเป็น แก่การรักษาความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

คำสั่งหัวหน้าคสช. 4 ฉบับ ให้ยกเลิกประกาศคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช. เกี่ยวคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร โดยบรรดาการกระทำความผิดตามประกาศคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช. ไม่ว่าจะกระทำก่อนหรือหลังคำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในอำนาจ การพิจารณาของศาลยุติธรรม ส่วนการกระทำ ความผิดที่อยู่ระหว่างการดำเนินเนินคดีของศาลทหารในวันก่อนที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้โอนคดีนั้น ๆ ไปยังศาลยุติธรรม

ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงการกระทำความผิด ที่กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารบัญญัติให้เป็นอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร โดยให้การกระทำความผิดดังกล่าวยังอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร ต่อไป ทั้งนี้การโอนคดีต้องไม่กระทบกระเทือน ถึงกระบวนการพิจารณาใดๆ ที่ได้กระทำไปแล้วในศาลทหารก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าบรรดากระบวนการพิจารณาได้ดำเนินการไปแล้วนั้น เป็นกระบวนการพิจารณาของศาลที่รับโอนคดีด้วย

นอกจากนี้ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. เกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรองรับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นกรณีพิเศษจำนวน 20 อัตราในสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ท้ายคำสั่งได้แนบบัญชีที่ถูกยกเลิกรวม 76 ฉบับ