โพล ระบุประชาชนให้คะแนนไม่ถึงครึ่ง เต็ม 10 ได้เพียง 4.09 การเมืองไทย

03 พ.ย. 2562 เวลา 3:38 น.

สวนดุสิตโพล ระบุดัชนีการเมืองไทย ต.ค.ได้ 4.09 คะแนนเต็มสิบ ลดลงต่อเนื่อง อันดับ 1 คงเป็นเรื่องการทำงานฝ่ายค้าน รองมาข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อ แต่คะแนนก็แย่ลง เรื่องจริยธรรม วัฒนธรรมดีขึ้น 32.28% แนะควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษกิจต่อเนื่อง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 3

สวนดุสิตโพล ระบุดัชนีการเมืองไทย ต.ค.ได้ 4.09 คะแนนเต็มสิบ ลดลงต่อเนื่อง อันดับ 1 คงเป็นเรื่องการทำงานฝ่ายค้าน รองมาข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อ แต่คะแนนก็แย่ลง เรื่องจริยธรรม วัฒนธรรมดีขึ้น  32.28% แนะควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษกิจต่อเนื่อง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,528 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 576 คน 22.78% ภาคกลาง 515 คน 20.37% ภาคเหนือ 397 คน 15.70% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 679 คน 26.86% และภาคใต้ 361 คน 14.29%) ระหว่างวันที่23-31 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล ระบุดัชนีการเมืองไทย ต.ค.ได้ 4.09 คะแนนเต็มสิบ ลดลงต่อเนื่อง อันดับ 1 คงเป็นเรื่องการทำงานฝ่ายค้าน รองมาข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อ แต่คะแนนก็แย่ลง เรื่องจริยธรรม วัฒนธรรมดีขึ้น  32.28% แนะควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษกิจต่อเนื่อง

1. ภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “ดัชนีการเมืองไทย เดือน ต.ค.62” คะแนนเต็ม 10 ได้ 4.09 คะแนน

ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1 มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 32.28%

อันดับ 2 เร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน 23.90%

อันดับ 3 ปฏิรูปการเมืองให้มั่นคง มีเสถียรภาพ 20.22%

อันดับ 4 อยากให้ทุกกระทรวง ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่ 19.20%

อันดับ 5 นักการเมืองสามัคคีกัน ร่วมมือร่วมใจทำงาน 15.02%