โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 21 ราย

26 พ.ย. 2562 เวลา 14:26 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มีพระบรมราชโองการประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 21 ราย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตํารวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพลรุ่นที่19 (ปีงบประมาณพ.ศ.2562) จํานวน 21 ราย ดังนี้

1.พลตํารวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ เป็น พลตํารวจเอก

2.พลตํารวจตรี ทนงศักดิ์ ทั่งทอง เป็น พลตํารวจโท

3.พลตํารวจตรีสุรพล เกษประยูร เป็น พลตํารวจโท

4.พลตํารวจตรี โสพรรณ ธนะโสธร เป็น พลตํารวจโท

5.พลตํารวจตรี อดุลย์ รัตนภิรมย์ เป็น พลตํารวจโท

6.พลตํารวจตรีหญิง สุวรรณี วุฒิณรงค์ตระกูล เป็น พลตํารวจโทหญิง

7.พันตํารวจเอก กิจจ์พัฒน์ แตงจุ้ย เป็น พลตํารวจตรี

8.พันตํารวจเอก บุญส่ง นามกรณ์ เป็น พลตํารวจตรี

9.พันตํารวจเอก ปราโมทย์ ไชยชิต เป็น พลตํารวจตรี

10.พันตํารวจเอก พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ เป็น พลตํารวจตรี

11.พันตํารวจเอก ยงยุทธ จันตะบุตร เป็น พลตํารวจตรี

12.พันตํารวจเอก วิโรจน์ เหมือนแท้ เป็น พลตํารวจตรี

13.พันตํารวจเอก ศิริพงษ์ เพ็ชรศิริรักข์ เป็น พลตํารวจตรี

14.พันตํารวจเอก สมหมาย อุปถัมภ์ เป็น พลตํารวจตรี

15.พันตํารวจเอก สุวรรณ ห้วยธาร เป็น พลตํารวจตรี

16.พันตํารวจเอก อวิรุทธ์ รัชชุศิริ เป็น พลตํารวจตรี

17.พันตํารวจเอก อํานวย มณีรัตน์ เป็น พลตํารวจตรี

18.พันตํารวจเอก เอกวุฒิ เสน่ห์พร เป็น พลตํารวจตรี

19.พันตํารวจเอกหญิง นพวรรณ คงสวัสดิ์ เป็น พลตํารวจตรีหญิง

20.พันตํารวจเอกหญิง ประกายจันทร์ สุนทรศร เป็น พลตํารวจตรีหญิง

21.พันตํารวจเอกหญิง สินีนาฏ กองมงคล เป็น พลตํารวจตรีหญิง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มีพระบรมราชโองการประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 21 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มีพระบรมราชโองการประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 21 ราย