ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

02 ธ.ค. 2562 เวลา 15:43 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "อนุชา บูรพชัยศรี" นั่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ๑๐๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

อนุสนธิคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ๘๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งให้ นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

เนื่องจาก นายไกรเสริม โตทับเที่ยง ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ อำศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด