ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์

12 ธ.ค. 2562 เวลา 7:12 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ คงเหลือจํานวน 8 คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นางสาวภคอร จันทรคณา ได้ลาออกจากตําแหน่งโฆษกพรรคไทยศรีวิไลย์ และนายศยุน ชัยปัญญา ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามข้อบังคับพรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์คงเหลือ จํานวน 6 คน ได้แก่

1. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรค

2. พลโท อัศวิน รัชฎานนท์ รองหัวหน้าพรรค

3. นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ เลขาธิการพรรค

4. นายจํารูญศักดิ์ จันทรมัย รองเลขาธิการพรรค

5. นางสาวชุติมา โชคอารีย์ เหรัญญิกพรรค

6. นายอธิวัฒน์ บุญชาติ รองโฆษกพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์

อ่านต้นฉบับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด