ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่

20 ธ.ค. 2562 เวลา 5:39 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ จํานวน ๑๗ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ กรณี นางสาววิภาพรรณ วงษ์สว่าง ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค และตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรค สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๐ (๑) และข้ อ ๓๘ (๑) (๒)

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่คงเหลือ จํานวน ๑๖ คน ได้แก่

๑. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค

๒. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๑

๓. นายชํานาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๒

๔. พลโท พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๓

๕. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๔

๖. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค

๗. นายนิติ พัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค

๘. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๙. นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค

๑๐. นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค

๑๑. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรค

๑๒. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค

๑๓. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรค

๑๔. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค

๑๕. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค

๑๖. นายนิรามาน สุไลมาน กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th