ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "พลตำรวจเอก ศรีวราห์" เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

24 ธ.ค. 2562 เวลา 2:54 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑๒ ง เผยแพร่ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๕๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้ง พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด