ศาลยุติธรรม ประกาศ ให้เพิ่มเงินสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

03 ก.พ. 2563 เวลา 13:39 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ตำแหน่งด้านการเงินและบัญชี และตำแหน่งด้านการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ตำแหน่งด้านการเงินและบัญชีและตำแหน่งด้านการตรวจสอบภายในพ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุตำแหน่งด้านการเงินและบัญชี และตำแหน่งด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อให้มีความเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 (6) (9) และมาตรา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า"ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ตำแหน่งด้านการเงินและบัญชี และตำแหน่งด้านการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ "

ข้อ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"เงินเพิ่ม" หมายความว่า เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบนี้

"ข้าราชการศาลยุติธรรม" หมายความว่า ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ การเงินและบัญชี หรือการตรวจสอบภายใน

"เหตุพิเศษ" หมายความว่า การทำงานที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์สูงซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนมาก

"การจัดซื้อจัดจ้าง" หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่าแลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

"พัสดุ" หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

"การบริหารพัสดุ" หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ

"การเงินและบัญชี" หมายความว่า งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินในคดี และเงินอื่น และการพัฒนาระบบงานคลัง

"การตรวจสอบภายใน" หมายความว่า การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินในคดี และเงินอื่น และเสนอแนะในการบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงินการบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

"เงินงบประมาณ" หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

"เงินในคดี" หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ เงินกลาง เงินค่าปรับผู้ประกันเงินค่าส่งคำคู่ความ เงินสินบนรางวัล ค่าตอบแทน ค่าป่วยการ และเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีความตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับ และเงินกลางรวมถึงประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินประเภทนั้น

ข้อ ๔ ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับเงินเพิ่มเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบนี้ โดยให้ได้รับตามอัตราที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของข้าราชการศาลยุติธรรมที่จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลังตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ด้านการเงินและบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน แล้วแต่กรณี

(๒) เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหรือหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการเงินและบัญชี หรือหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในแล้วแต่กรณี ที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่ง ก.ศ. รับรอง

(๓) เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ข้อ ๖ การจ่ายเงินเพิ่มให้กับข้าราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบนี้ ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ข้าราชการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม และไม่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับกรณีข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบนี้ ได้รับการเลื่อนระดับของตำแหน่งและมีสิทธิที่จะเข้ารับการอบรมในระดับของหลักสูตรที่สูงขึ้น ให้ได้รับเงินเพิ่มในอัตราเดิมต่อไปจนกว่าจะผ่านการอบรมดังกล่าวกรณีข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบนี้ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ (๑) ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มในอัตราเดิมต่อไป ทั้งนี้ จะต้องผ่านการอบรมวิชาเฉพาะของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้นภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง มิฉะนั้น ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ข้อ ๗ สิทธิในการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ตำแหน่งด้านการเงินและบัญชี หรือตำแหน่งด้านการตรวจสอบภายใน แล้วแต่กรณี สิ้นสุดเมื่อ

(๑) พ้นจากตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบนี้

(๒) พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ การเงินและบัญชีหรือการตรวจสอบภายใน

ข้อ ๘ ในกรณีที่ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ได้รับเงินเพิ่มในเดือนนั้นตามส่วนของจำนวนวันที่ได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งดังกล่าวถ้าเดือนใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มในเดือนนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้และอยู่ระหว่างได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อรักษาตัว ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบนี้ในช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อรักษาตัวดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑๘๐วัน

(๒) กรณีถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ให้งดจ่ายเงินเพิ่มนับแต่วันที่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือในระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย หากต่อมาได้รับอนุญาตให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือกลับเข้ารับราชการ ให้จ่ายเงินเพิ่มตามส่วนเช่นเดียวกับการได้รับเงินเดือนในช่วงเวลาดังกล่าว

(๓) การได้รับเงินเพิ่มระหว่างลา

(ก) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน๖๐วันทำการ

(ข) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ไม่เกิน ๙๐วัน

(ค) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย

(ง) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน ๔๕ วันทำการ

(จ) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจำปี ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

(ฉ) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และตั้งแต่เริ่มรับราชการยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐วัน

(ช) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ลาไปรับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ไม่เกิน๖๐วัน

(ซ) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ไม่เกิน๖๐วัน

(ฌ) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ให้ถือเป็นวันลาของข้าราชการ ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ไม่เกิน๖๐วัน

(ญ) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ไม่เกิน๖๐วัน

ข้อ ๙ ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบนี้รายใดมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษประเภทอื่นอยู่ด้วยแล้ว ให้ได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบนี้หรือเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษประเภทอื่นที่มีอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินเพิ่มให้จ่ายเป็นรายเดือนในลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน และห้ามมิให้นำเงินเพิ่มไปรวมกับเงินเดือนเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด

ข้อ๑๑ ให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วิชัย เอื้ออังคณากุล

ประธานกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด